ترفند هاي امتياز كيري در تنيس روي ميز

اموزش تنيس روي ميز

اموزش تنيس روي ميز
  • کتاب تنیس روی میز
  • PDF روانشناسی ورزشی – روانشناسی تنیس روی میز

 

اموزش تنيس روي ميز ،اشنایی باوسایل وتجهیزات تنیس روی میز،خصوصیات رویه راکت،روش گرفتن راکت،سرويس ،دراپ شات،لاب،اسمش،و....

تهيه و تنظيم : عباس حسينيان

مقدمه

حمدوسپاس بی حدبه درگاه خالق یکتا که به ما نعمت خواندن ونوشتن عطا فرمود تاتوانایی خدمت به بندگان را به دست اوریم. ودراین راه بیش از پیش درخدمت جوانان وعلاقمندان به ورزش باشیم. نسل جوان امروز خواهان نشاط شادابی وتحرک است.لذا شناخت جاذبه هاوانگیزه های ویژه انها ازمهمترین وظایف مسئولین فرهنگی جامعه می باشد.ازاین رو موفقیت متولیان تعلیم وتربیت منوط به برنامه ریزی زیربنایی متناسب بانیازها امکانات علائق دانش اموزان وتحولات ورزشی واجتماعی می باشد.توانمندی این قشرواثرگذاری انان برفرایندهای اجتماعی ازعوامل مهمی است که جامعه را به سوی تامین نیازهای این نسل سوق می دهد.تربیت بدنی و ورزش که ازشاخه های گسترده علوم انسانی است این توانایی راداردکه اسان ترین مسیر بهترزندگی کردن رابرای جوانان مهیا نماید. زیرا تمام هدف های اساسی تربیتی وپرورشی درورزش هاوبازی هاجاری وساری است.

حق طبیعی هرانسانی است که ازسلامتی ونشاط برخوردارباشد. وورزش عمده ترین عاملی است که این ارزش حیاتی رابه افراد ارزانی می دارد.درعین حال وجودوعلایق وطبایع مختلف گرایش های متفاوتی رادرزمینه انتخاب نوع ورزش ها وتحرک اشخاص ایجاد می نماید. به همین جهت علاوه برورزش هایی که دارای سابقه طولانی وتاریخی هستند روز بروزرشته های جدیداختراع وابداع وموردتوجه قرارمی گیرد.دراین میان ورزش هایی وجود دارد که به جهت ویژگی های تکنیکی ومهارتی ونیزاثراتی که درسلامت بخشی وشادابی نوجوانان دارندتوجه بیشتری رابه خود جلب نموده است.

تنیس روی میز ازجمله ورزش های است که در تمام سطوح سنی می توان ان رایادگرفت وبه ان پرداخت.رشته ورزشی تنیس روی میز (پینگ پنک)ازجمله رشته های مورد علاقه نوجوانان جوانان وبزرگسالان وخصوصاورزشکاران سایر رشته های ورزشی است.زیرا انان نیز از بازی پینگ پنگ درجهت رفع خستگی وحتی ارامش خاطرولذت بردن استفاده می کنند.ورزش تنیس روی میز علیرغم سادگی ازپرتکنیک ترین وظریف ترین ورزش هامی باشد.که درتمامی جزئیات ان نکات ظریف ومهم اموزشی دخیل می باشد. اگرازاغاز شرایط یادگیری مبتنی براصول صحیح اموزشی وعلمی پایه گذاری گرددقطعا موفقیت بهتر وپیشرفت سریعتر خواهد بود.این رشته ورزشی نیاز به یک منبع اموزشی که به زبان ساده برای نوجوانان وجوانان دانش اموز نگاشته شود رادارد.

امروزه جهان ورزش از حوزه  یک فن وتخصص ویاهنرخارج شده وبه عنوان یک علم دارای ابغاد مختلف نظری وعلمی می باشد. روند بهره گیری از دانش نو در فعالیت های عملی ورزش به معنی تحقیق وتوسعه در زمینه های گوناگون ان است. مسلما در روزگاری که ما در ان  زندگی می کنیم حیات هرپدیده به محتوای علمی ان بستگی دارد. پس باید بکوشیم تاهرچه بیشتر ورزش را اعتلا ببخشیم وبدان محتوای علمی بدهیم.امید است کوششی که درجهت تهیه وتنظیم این جزوه صورت گرفته بتواند کلیدی مطمئن برای ارشادوهدایت مربیان تربیت بدنی در ارائه مهارت های تخصصی تنیس روی میز باشد ومطالعه ان برای کسانی که همیشه کوشیده اندتاخلاء کمبود مربیان اگاه را بااستفاده ازکتاب پرکنند. بسیارموثرافتد. واضح است که هرپیشرفتی که در زمینه پژوهش های علمی صورت گیرد به طوریقین باعث رشدفکری وباورشدن فرهنگ ان جامعه می گردد. جهت نیل به این هدف ارتقاءسطح معلومات علمی وتخصصی مربیان تربیت بدنی یک ضرورت به شمار می رود. که این مهم نیز ازطریق ترجمه وتالیف کتاب های علمی مسیر می شود.در دنیای کنونی ورزش موفقیت مبتدیان و ورزشکاران رانمی توان دور از واقعیت های علمی جستجوکرد.بلکه امروزه ضرورت اگاهی وکاربردیافته های علمی مربوط به مهارت های ورزشی ازسوی مربیان به خوبی درک گردیده است. واز این رو لازم است مربیان درتعبیروتفسیر اصول مهارت ها کاملاتوانا باشند وسعی نمایند عوامل موثردریادگیری فنون رابه طورساده به جوانان ونوجوانان دانش اموزان بیاموزند.زیرا باوربراین است که ورزشکاران برجسته جوان با خصیصه های انسانی پدیده هایی هستند که بازتاب تمرینات سخت وطولانی حاصل کارگروهی ورزشکارومربی یامعلم می باشند. که این واقعیت با حوصله واز طریق به کارگیری اصول وشیوه های علمی طرح ریزی وبه اجرا گذاشته می شود.

امید به اینکه مربیان ورزش به نحواحسن واکمل اگاهی های لازم را درتبیین اصول وفنون ورزشی حاصل کنند وان را با معادل های پسندیده که قابل جا افتادن دراذهان باشد هماهنگ ساخته وانگاه باتوانایی بیشتربتوانند درخدمت به قشرپرشور دانش اموزان علاقه مندبه ورزش قرارگیرند.

تاریخچه: تاریخ صحیح و چگونگی اختراع این بازی مثل بیساری از ورزش های دیگر به درستی معلم  نیست اما در سال 1926 با تاسیس فدارسیون بین الملی برای این رشته نام تنیس روی میز تعیین گردید.درابتدا 9کشور اتزیش چک واسلواکی دانمارک انگلستان مجارستان هند سوئدالمان وولز عضوفدراسیون روی میز بودند.واکنون این فدراسیون بیش از 180عضودرجهان دارد. تنیس روی میزدرایران درسال 1325 اولین فدراسیون خودرا به ریاست محمودحاجتی تاسیس نمود وازسال1322 مسابقات قهرمانی کشور اغازگردید.

اشنایی باوسایل وتجهیزات تنیس روی میز:میز,تور,توپ وراکت ازوسایل اصلی این رشته می باشد. که درادامه به توضیحات مختصری درمورد انها می پردازیم

499px-Table_Tennis_Table

میز:سطح فوقانی میز که سطح بازی نامیده می شودبه طول   274 سانتی متروبه عرض 152/5سانتی متروارتفاع ان 76سانتی متراز سطح زمین می باشد.سطح بازی باید دارای رنگی یک دست تیره ومات باشد.وخط سفیدی به عرض2سانتی متر درامتداد لبه های آن به منظور مشخص کردن حدودمیزمی باشد.رنگ میزمی تواند آبی تیره و یا سبز تیره  و مات باشد.خطوطی که درعرض میزقرارگرفته اندخطوط انتهایی یا عرضی وخطوطی که درطول میز قراردارند خطوط طولی یاکناری نامیده می شود.هرمیز به وسیله خط سفیدی به عرض3سانتی متر وبه موازات خطوط کناری به نام خط میانی به دو قسمت مساوی جهت بازی های دوبل تقسیم می شود.میز ازهرجنسی میتواند باشد.مشروط براینکه اگرتوپ استانداردی را ازفاصله 30 سانتي متري روي ان رها كنيم حدود 23 سانتي متر بالا بياييد .

مجموعه تور:مجموعه تورشامل:تور طناب(آویز)ودومیله نگهدارنده تورمی باشند.طول تور183 سانتی متر وارتفاع تور 25/15سانتی مترمی باشد.وحدخارجی دوپایه تورنیز بایدبه همین اندازه25/15سانتی مترخارج ازخطوط کناری باشد.وبه وسیله طناب یاآویز به دومیله نگهدارنده متصل باشد.

توپ:توپ باید کروی شکل باشدواگربا انگشت سبابه وشست ازبالا وپایین به توپ فشارآوریم به یک نسبت خیلی کم فرو رود ویا اگربا صفحه راکت آن را روی میز فشاردهیم صداندهد.ویا اگرچرخش دهیم (با انگشت سبابه و شست) نباید لنگ بزند. جنس توپ ازسلولوئید یا موادپلاستیکی مشابه است.وزن توپ 2/5رم بود که به 7/2گرم تغییرپیداکرده است.قطرآن38میلی متربود که از اول اکتبرسال2000به 40 میلی مترتغییریافته است وعلت آن کاهش سرعت توپ وبازی می باشد.رنگ توپ سفید ویانارنجی ودرهرصورت مات می باشد

big-thumb-42874231437

راکت:راکت درابتدا ازچوب بوده که به تدریج با گسترش وپیشرفت این ورزش روی آن لاستیکی که دون های آن به طرف خارج قرارمیگرفت اضافه شد که به این نوع راکت باوجود رویه پلاستیکی روی چوب راکت تخته ای می گفتند.به تدریج ازابر(اسفنج)به جای لاستیک برای پوشاندن چوب راکت استفاده شد و امروزه از ابر و لاستیک تواما برای پوشاندن صفحه راکت استفاده میشود .

به این ترتیب که ابر را در زیر و لاستیک را در رو قرار میدهد که به این نوع راکت اصطلاحا راکت اسفنجی میگویند.

999_0

انتخاب راکت:راکت از نظر نوع جنس,  دسته, وزن و نوع رویه انواع مختلف دارد.که به هنگام خرید می بایست به نکات زیرتوجه داشت:

1.راکت در دست راحت باشد.

2. وزن آن نه خیلی سنگین ونه خیلی سبک باشد.

3. ضخامت ونوع اسفنج متناسب باسطح(مهارت)وروش بازیکن باشد. بازیکنان مبتدی باید راکتی را انتخاب کنند  كه رویه آن صاف باشد وسرعت وپیچ متوسطی به توپ بدهد وباپیشرفت بازیکن تعویض منظم رویه راکت لازم خواهد بود.

قسمت های مختلف راکت: به طور کلی راکت ازسه قسمت تشکیل شده است:

1.خصوصیات تخته یا چوب راکت:سه نوع چوب یا تخته راکت وجود داردکه عبارتنداز:

1.تخته راکت سبک:تخته راکت سبک باوزن بین 85تا115گرم وبرای استفاده بازیکنان دفاعی مناسب تراست.

2.تخته راکت متوسط:تخته راکت متوسط باوزن بین 115تا135گرم وبرای استفاده بازیکنان دفاعی-حمله ای (بازیکنان کنترلی)مناسب تراست.

3.تخته راکت سنگین:تخته راکت سنگین باوزن بین 135تا150گرم وبرای استفاده بازیکنان حمله ای مناسب تراست.

چوب راکت:چوب راکت از لایه های مختلفی تشکیل شده است که حداقل 1وحداکثر9لایه می باشد.که بهتراست لایه های چوب درکنار یکدیگرقراربگیرند.فردباشد تا تیغه های آن دارای خمیدگی نباشد.وحالت مواج به خود نگیرد. هرچه تعداد لایه ها بیشترباشد چوب صاف ترومحکم تراست.

2-خصوصیات رویه راکت:رویه راکت از ابر(اسفنج)ولاستیک تشکیل شده است.که خصوصیات هریک به شرح زیراست:

الف. خصوصیات ابر راکت(اسفنج راکت):سه نوع ابر راکت وجود دارد که عبارتنداز:

ابر راکت شل:درابر راکت شل چون ضربه را می گیردتوپ باسرعت کم برمی گرددکنترل آن زیاد است.

ابر راکت متوسط:درابر راکت متوسط ازنظرسرعت وکنترل درحدمتوسطی است.

ابر راکت سفت:درابر راکت سفت هنگامی که توپ به آن برخورد می کندبا سرعت زیاد برمی گرددلذا کنترل آن زیادنیست.

6

ب. خصوصیات لاستیک راکت:به دو روش لاستیک را روی راکت می چسبانند:

1. دانه ها به طرف داخل: در روشی که دانه های لاستیک به طرف داخل می باشد.چون سطح زیادی از آن با توپ برخورد می کند باعث پیج بیشترتوپ می گردد.لذابرای بازیکنان حمله ای مناسب می باشد.

7

2. دانه ها به طرف خارج: در روشی که دانه های لاستیک به طرف خارج می باشد چون سطح کمتری از آن با توپ تماس پیدا    می کندپیچ کمتری به توپ می دهد.

8

ضمنا هرچه ارتفاع دانه ها زیاد باشد پیچ توپ کمتر می شود(لاستیک دانه بلندیکی ازانواع لاستیک های ضدپیچ می باشد). کم وزیادشدن سرعت توپ به سفتی وشلی دانه ها وهمچنین به عرض دانه ها بستگی دارد. اگر دانه های لاستیک سفت باشد سرعت توپ زیاد می شود. واگردونه های (دانه ها) لاستیک شل باشد سرعت توپ کم می شود.اگرعرض دانه ها زیادباشد سرعت توپ زیاد و وقتی عرض دانه ها کم باشد سرعت آن کم می گردد. این نوع رویه های دانه دار به دلیل اینکه پیچ کمتری به توپ می دهد اغلب بازیکنان از آن استفاده می کنند.

رویه آنتی اسپین:ممکن است بازیکنان از رویه راکتی استفاده کنند که با وجود اینکه دارای لاستیک با رویه صاف می باشد ولی پیچ وسرعت به توپ نمی دهد. به این رویه انتی اسپین یا ضدپیچ می گویند. این نوع رویه راکت با لاستیک دارای حالت ارتجاعی کم برای خنثی کردن پیچ توپ وابر شل دارای منافذ زیادبرای جلوگیری ازسرعت توپ می باشد. امروزه بازیکنان از راکت های ترکیبی درمسابقات استفاده می کنند. این راکت هادر یک طرف دارای رویه صاف وطرف دیگر رویه انتی اسپین می باشد.

دسته راكت : سه نوع دسته راكت وجود دارد ، كه بر اساس شكل آنها طبقه بندي كرده اند :

دسته مستقيم با علامت ((ST))

دسته شمشيري با علامت ((FL))

و دسته آناتوميك با علامت ((AN))

كه غالبا اين علامات روي صفحه داخل دسته راكت نوشته شده است.

روش گرفتن صحیح راکت:به طور کلی به دو طریق راکت رادر دست می گیرند:

1-راکت گیری قلمی یا پن هولدر:این روش راکت گیری را اغلب بازیکنان آسیای خاور دور خصوصا چینی ها ژاپنی ها وکره ای ها مورد استفاده قرارمی دهند ودراین روش راکت رامانند:مداد دردست می گیرند ودو انگشت سبابه وشست در روی راکت باهم تماس پیدا می کنند وسه انگشت دیگر درپشت با صفحه راکت تماس می گیرد.دراین روش چون بازیکنان از یک طرف راکت برای ضربه زدن استفاده می کنند لذا باید از سرعت پای خوب عکس العمل سریع وقدرت زیادی برخوردارباشد. وبه همین دلیل اخیرا درکشورهای آسیایی نیز سعی می شود تا از این روش استفاده ننمایند.

11

راکت گیری غربی یا شیک هند:این نوع راکت گیری متداولترین راکت گیری درتمام دنیا می باشد. وچون در اروپا همه این روش بازی می کنند آن را راکت گیری غربی می گویند. دراین روش صفحه راکت رادرکف دست آزاد (دست مخالف)قرار داده وبا دست دیگر(دست بازی) به صورتی که چهارانگشت به هم چسبیده وشست آزاد می باشد(مانند:دست دادن). دسته راکت را طوری در دست می گیریم که تیغه راکت درست در انتهای شکل هفتی (7)که به وسیله انگشتان شست وسبابه ساخته می شود قرار می گیرد.به طوری که هیچ گونه منفذی بین این فضا وتیغه راکت نباشد.سه انگشت دیگر رادر کنار دسته راکت وانگشت شست و سبابه در دو طرف راکت تقریبا به موازات یکدیگر قرار گیرد. در این روش راکت گیری از دو طرف راکت که به نام (فورهند)و(بک هند) معروف هستند برای ضربه زدن استفاده می شود.باید توجه داشت که دراین روش راکت گیری راکت باید در دست راحت باشد یعنی نه زیاد محکم گرفته شود ونه شل که از دست بیفتد وانگشت ها طوری قرار داشته باشند که باعث تماس با توپ نشود.یعنی انگشت شست وسبابه نباید زیاد بالا بیاید.

10

روش های گرفتن غلط راکت: یکی از علل پیشرفت نکردن دربازی تنیس روی میز غلط گرفتن راکت در دست می باشد. این روش های غلط عبارتنداز:

1.انگشتان سبابه شست رادر پشت وروی راکت قرار نمی دهیم. یعنی به طریق مشتی راکت رامی گیرند

(مانند:تنیس بازان)

2. گرفتن به روش 2,3ویا 4انگشتی در یک طرف راکت این روش هم صحیح نیست چون مانع اجرای ضربه زدن خوب در بک هند می شود.

3. گرفتن محکم ابتدای دسته راکت که باعث عدم حرکت مچ دست می شود.

4. گرفتن انتهای دسته راکت که حالت لقی دارد وموجب گردش راکت در دست می شود.

9

نحوه استقرار صحیح پشت میز (حالت آماده):وضعیت آماده قبل از انجام هر حرکتی از ارکان اساسی برای اجرای هر تکنیکی می باشد.وضعیت آماده بایستی طوری باشد که بتوان با استمرار ازدیاد پایداری بدن بتوان از تمامی نیروی پا کمرودست جهت بهتر ضربه زدن استفاده کرد.

دروضعیت آماده تقریبا به اندازه یک دست (30 سانتی متر)از میز فاصله می گیریم ومی ایستیم.پاهارا به عرض شانه یاکمی بیشترباز می کنیم. وزن بدن روی پنجه پاها قرارمی گیرد وبدن را از دوناحیه خم می کنیم.یکی از ناحیه زانو(با خم کردن زانوها به جلو9ودیگری از ناحیه لگن خاصره(با خم کردن بالا تنه به جلو).شانه ها به طرف جلو قرارمی گیرد وساعدها به موازات یکدیگر ودر جلوبدن قرار دارند.

ضمنا چشم ها رامتوجه دست واعمال حریف می نماییم. این وضعیت قرارگیری دست و راکت سبب می شودکه امکان زدن ضربه  با فورهند یا بک هند را آسان نماید.همانطور که درشکل نشان داده شده به سه زاویه:پا(ران,ساق,پشت زانو) کم  (لگن خاصره) ,دست (ساعدوبازو) باید بسیارتوجه داشت.محل قرار گرفتن وضعیت آماده برای دریافت سرویس دربازیکنان مختلف متفاوت می باشد.

12

محل قرارگرفتن وضعیت آماده: بازیکنان دفاعی درقسمت وسط میز می ایستند.درحالی که بازیکنان مهاجم راست دست,درقسمت کنارچپ میزقرارمی گیرند.وبازیکنان مهاجم چپ دست درقست کناری راست می ایستند.

13

بازی های ابتدایی(بازی های مقدماتی): این بازی ها جهت تقویت احساس دست باراکت وتوپ وبه منظور توسعه هماهنگی چشم دست وپا با توپ طراحی شده است.مربیان و دانش آموزان می توانند این بازی ها رابنا به ذوق سلیقه وتوانایی خود طراحی نمایند.هر مربی یا دانش آموزممکن است با توجه به خلاقیت خود ازبازی های مختلف استفاده نمایند.ولی آنچه مسلم است درطول بازی های ابتدایی راکت گیری باید صحیح باشد.چندنمونه از این بازی ها به شرح زیر می باشد:

1.زدن توپ با راکت,به طوری که ارتفاع توپ کوتاه باشد.

2.زدن توپ باروی راکت,به طوری که ارتفاع توپ بلند باشد.

14

 

3.زدن توپ باپشت راکت,به طوری که ارتفاع توپ کوتاه باشد.

4.زدن توپ باپشت راکت,به طوری که ارتفاع توپ بلندباشد.

5.زدن توپ باروی راکت وپشت راکت,به صورت یک درمیان.دراین وضعیت

 می توان زمان ویا( تعداد) راهم درنظرگرفت.به طورمثال:در30ثانیه بازیکن چند ضربه می تواند بزند.

6.تمرینات فوق را به صورت راه رفتن وضربه زدن کندوتندراه رفتن کندوتندضربه زدن کوتاه تندوکندضربه زدن بلند درسالن اطاق تنیس روی میز دور میزهای تنیس روی میز حیاط واطاق خانه انجام داد.

7. زدن ضربه به توپ بامهارتهای پیشرفته تر,مانند:راه رفتن واز زیرپا رد کردن راکت وضربه زدن به توپ ازپشت کمر ضربه زدن به توپ وغیره.

8.زدن ضربه به دیواری که دایره ای روی آن رسم شده باشد(ابتدا دایره با قطرهای بزرگ وبه تدریج از قطر دایره کاسته می شود).

9. این فعالیت های بدون میز را می توان به صورت دونفره درمقابل هم از روی مانع توپ را رد کرد. ویا هدف هایی را مشخص کرد که پس از برخورد به دایره ای که روی زمین رسم شده به طرف حریف زده شود. و ده ها تمرین دیگر که مربی وخود دانش آموز می توانند خود مبتکر آن می باشد.

راکت,توپ وزمان ضربه به توپ: قبل از این که به آموزش تکنیک های تنیس روی میز بپردازیم نیاز است که درمورد اصطلاحاتی که در مورد زاویه راکت نقاط مختلف توپ وزمان ضربه به کار می رود مختصری توضیح داده می شود.

16

زاویه راکت: زاویه راکت زاویه ای است که راکت باسطح افق می سازد. البته این زاویه را بایستی ازجلوو نسبت به میزدرنظر بگیریم.زوایای راکت ممکن است عمود بسته یا کاملا باز باشد.با توجه به باز وبسته بودن صفحه راکت تماس با نقاط بالایی وپایینی توپ خواهد داشت .

زمان ضربه زدن به توپ: این زمان مستقیما به جای (لحظه )تماس توپ وراکت مربوط می باشد.توپی که به وسیله حریف به میز مابرخورد می کند تازمانی که بازمین برخورد نماید را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

1-مرحله قبل از اوج:زمانی که توپ به میز ما برخورد می کند  تا موقعی که هنوز به نقطه اوج نرسیده است.

2- مرحله اوج : زمانی است  که توپ به بالاترین  نقطه خود می رسد.

3- مرحله بعداز اوج:زمانی است که توپ از نقطه  اوج به سمت پایین ونهایتا زمین حرکت می کند.این مرحله خود به دودسته تقسیم می شود:

قسمت اول بعد از اوج : قسمت اول بعد از اوج، یعنی توپ ازنقطه اوج شروع به پایین آمدن می کند.

قسمت دوم بعد از اوج:قسمت دوم بعد از اوج یعنی اینکه ادامه پایین آمدن به فرود توپ می رسد

17

 نقاط توپ : براي اينكه بدانيم راكت با كدام قسمت توپ در ضربه هاي مختلف تماس پيدا خواهدكرد ،بايد توپ را به قسمت هاي مختلف مانند، صفحه يك ساعت به چند قسمت تقسيم نمود :

 قسمت بالاي توپ : نقطه12 .

قسمت بين بالا و وسط توپ : نقاط 1 و 2 .18

قسمت وسط توپ : نقطه 3 .

قسمت بين پايين و وسط توپ : نقاط 4 و 5 .

قسمت پايين توپ : نقطه 6 .

 

انواع زواياي راكت و نقاط مختلف روي توپ : كاربرد نقاط مشخص شده روي توپ و زواياي مختلف راكت در تكنيك هاي مختلف متفاوت مي باشد . اين وضعيت ها عبارت اند از:

1- زاويه كاملا بسته: در اين حالت زاويه راكت كاملا بسته و به نقطه 12 توپ ، يعني : بالاي توپ ضربه زده مي شود.

2- زاويه بسته: در اين حالت زاويه راكت بسته و  به نقطه 1 توپ ضربه زده مي شود.

3- زاويه كمي بسته: در اين حالت زاويه راكت كمي بسته و به نقطه 2 توپ ضربه زده مي شود.

4- زاويه عمودي: در اين حالت زاويه راكت كمي باز و به نقطه 3 توپ ضربه زده مي شود.

5- زاويه كمي باز: در اين حالت زاويه راكت كمي باز و به نقطه 4 توپ ضربه زده مي شود.

6- زاويه باز: در اين حالت زاويه راكت باز و به نقطه 5 توپ ضربه زده مي شود.

7-  زاويه كاملا باز: در اين حالت زاويه راكت كاملا باز و به نقطه 6 توپ ضربه زده مي شود

 

 مراحل ضربه زدن به توپ : حركت تكنيك هاي مختلف در تنيس روي ميز متفاوت است . با وجود اينكه خصوصيات آنها يك جور نيست ، ولي در مراحل ضربه زدن تا حدودي با هم يكسان هستند ، كه اهم آنها به شرح زير است:

1-  حالت آماده بازي (مرحله قبل از ضربه) : محل ايستادن بازيكن ، حركت پا  و حركت راكت به حالت آماده جزء اين مرحله مي باشد.

2- حركت راكت به جلو (مرحله هنگام ضربه): به مرحله اي گويند ، كه راكت از عقب به جلو ، تا لحظه تماس با توپ حركت كند . تغيير سريع زاويه راكت نيز جزء اين مرحله مي باشد.

هماهنگي بدني و حركت آن بعد از ضربه زدن به توپ (مرحله بعد از ضربه) : به چگونگي همكاري بين دست آزاد (بدون راكت) ، چرخش كمر و تغيير مركز ثقل بدن با حركت ضربه زدن به توپ اشاره مي كند. اين مرحله از اهميت ويژه اي برخوردار است

تئوري چرخش توپ: هر چيز كروي ميتواند حول محور خود بچرخد . توپ تنيس روي ميز هم ، مانند كره زمين محور ندارد ،ولي زماني كه ميچرخد ،خود به خود داراي محور مي شود . محور هايي كه در اثر چرخش هاي ( پيچ هاي ) مختلف در توپ به وجود مي آيد و در تنيس روي ميز از آن ها استفاده مي شود ، عبارتند از :

1- محور چپ و راست ( راست و چپ ) : وقتي توپ پيچ روئي و يا پيچ زيري داشته باشد ، حول اين محور مي چرخد . بيشتر ضربه ها در تنيس روي ميز با استفاده از اين محور انجام مي گيرد . مثال : اگر بخواهيم كات بكشيم و يا تاپ اسپين ( لوپ ) بزنيم ، بايستي توپ را حول اين محور به گردش درآوريم .

2- محور عمودي ( بالا و پائين ): وقتي كه توپ حول اين محور مي چرخد ، داراي دو نوع پيچ مي گردد .يكي ، پيچ از راست به چپ و ديگري از چپ به راست. اين محور بيشتر در سرويس ها (پيچ پهلويي) مورد استفاده قرار مي گيرد.

3- محور جلو وعقب : اگر بخواهيم طبق محور جلو وعقب به توپ پيچ بدهيم ، چرخش توپ يا از راست به چپ ،و يا از چپ به راست است. از اين محور به ندرت در بازي استفاده مي شود.

  پيچ‌: اغلب ضربه هايي كه در تنيس روي ميز به كار مي رود با يكي از انواع پيچ هايي كه در زير به  آن ها اشاره مي گردد، همراه مي شود:

   1- توپ بدون پيچ: هنگامي كه با صفحه راكت ، عمود به نقطه 3 و يا به

 پهلوي توپ ضربه زده شود ، و توپ به سمت جلو رانده شود ، توپ بدون20

 پيچ خواهد بود . و اگر مسير حركت توپ با راكت مسدود شود ،مشاهده

خواهد شد، كه توپ با همان زاويه برخورد (تابش) برمي گردد(بازتاب) .

2-  توپ با پيچ زير :وقتي كه با صفحه راكت به نقـاط زيرين ( 6، 5 ،4) توپ ضربـــــه زده شود،توپ با قوس بيشـــتريارسال  مي شود، و به توپ پيـــچ زيري داده مي شود. و توپ حـول محور افقي چرخش مي نــــمايد.اگر مسير توپ با يك راكت مسدودشود، توپ ميل به پايين و بازگشت به ميز پيدا مي كند، و زاويه بازتاب از زاويه تابش كوچكتر مي شود.

19

21

3-  توپ با پيچ رويي : هنگامي كه با صفحه راكت بسته ، به نقاط بالايي توپ (1 ، 2) ضربه زده شود ، پيچ رويي به توپ داده          مي شود

دو روش اصلي براي انجام اين نوع پيچ وجود دارد :

الف .  به وسيله حرك تدست از پائين  به طرف بالا (تا حدامكان)

ب . به وسيله حركــت دست از پايين به طرف بالا و جلو.

در هر دو حالت ، هرچه سرعت و پيچ توپ زياد باشد ،توپ سريع تر به طرف پايين مي آيد . و اگــر با ميـزبرخور كند ، ميل حركت به طرف جلو را دارد، و توپ حول محور افقي چرخش مي نمايد . اگر مسير توپ بايك راكت مسدود شود ، تـوپ به سـمت بالا ميــرود.يعني ، زاويه بازتاب از زاويه تـابش بزرگتر مـــي شود

19

23

4- پيچ پهلويي: هنگامي كه با صفحه راكت ، عمود به نقطه 3 توپ ضربه زده شود ، و حركت راكت از راست به چپ ، و يا چپ به راست شود ،و توپ حول محور عمودي چرخش نمايد ، به توپ پيچ پهـلو ييداده خواهد شد . اگر توپ داراي پيچ پهلويي از راست به چــپ باشد ،وقتي به ميز حريف برخورد نمايد ، به سمت راست منحرف مــي شود .برعكس اگر توپ داراي پيچ پهلويي از چپ به راست باشد ، وقتي به ميزحريف برخورد مي كند ، به سمت چپ منحرف مي شود. در اين نوع پيچ زواياي تابش و بازتاب برابرند.

24

سرويس : آغاز بازي توسط سرويس مي باشد . به همين دليل از اهميت ويژه اي برخوردار است . تنها تكنيكي است كه بدون دخالت حريف انجام مي شود. بنابراين، يك سرويس زننده خوب ، مي تواند مستقيما امتياز بگيرد.از اين رو ، در جلسات تمرين به آموزش سرويس بايد توجه ويژه اي نمود . از نظر برد توپ، سرويس به سه نوع كوتاه ، متوسط و بلند تقسيم مي شود:

 سرويس كوتاه : در اين نوع سرويس ،توپ بايد از يك سوم (3/1) نزديك تورميز سرويس زننده، به يك سوم پشت تور ميز گيرنده زده شود ، به گونه اي كه حداقل سه بار روي ميز گيرنده برخورد نمايد . برخي معتقدند: اولين نقطه تماس با ميز زننده سرويس ، يك سوم مياني باشد ، و پس از عبور از روي تور به يك سوم ابتدايي نزديك تور، دومين نقطه تماس خواهد بود.

26 سرويس بلند : در اين نوع سرويس ، تـــوپ بايــد از يــك سوم مياني سرويس زننده ، به يك سوم انتهاي ميز گيــرنده ،زده شود. بهتر است كه توپ به خطوط انتهايي برخـورد نمايد.

27

سرويس متوسط : در اين نوع سرويس ، تـوپ از يــك سـوم مياني ميز سرويس زننده ، به يك سوم مياني ميـز سرويــــس گيرنده ارسال خواهد شد. اين نوع سرويس فقط براي آمــوزش بازيكنان مبتدي خواهد بود، و بازيكنان پيشرفته تر نبايد از اين سرويس استفاده كنند.

انواع سرويس : از نظر تكنيك و چرخش توپ شش نوع سرويس وجود دارد :28

1- سرويس بدون پيچ يا سرويس ساده : هرگاه با قسمت وسط راكت به نقطه 3 توپ ، و با حركت دست از عقب به سمت جلو ضربه زده شود ،اين سرويس بدون پيچ خواهد بود

 2- سرويس با پيچ زيرين : هرگاه با صفحه راكت باز و با حركت دست از بالا به پايين ، به نقاط پائيني توپ ( 4، 5 ) ضربه زده شود، و توپ با چرخش به سمت عقب و حول محور افقي به سمت حريف زده شود ، توپ پيچ زيرين خواهد داشت ، و همواره ميل به بازگشت به سمت زننده سرويس را خواهد داشت.

3- سرويس با پيچ پهلويي : هرگاه با صفحه راكت عمود ، با حركت دست، از راست به چپ و يا بالعكس از چپ به راست به نقطه 3 توپ اصطكاك وارد شود ، توپ حول محور عمودي در جهت عقربه هاي ساعت و يا خلاف جهت آن به سمت حريف ارسال خواهد شد.

4- سرويس با پيچ رويي: هرگاه با صفحه راكت بسته ، با حركت دست از پائين به بالا ، به نقاط بالايي توپ اصطكاك وارد شود ، و توپ حول محور افقي چرخش نمايد ، توپ پيچ رويي خواهد داشت.

5- سرويس تركيبي با پيچ زير و پهلو : هرگاه با صفحه راكت نسبتا باز ،با حركت از سمت چپ يا راست به نقاط زيرين توپ اصطكاك وارد شود ، توپ با پيچ تركيبي و حول محور مايل به سمت حريف ارسال خواهد شد.

6- سرويس تركيبي با پيچ پهلو و رو : هرگاه با صفحه راكت نسبتا بسته ، با حركت از سمت چپ يا راست به نقاط بالايي توپ ،اصطكاك وارد شود، توپ با پيچ تركيبي پهلو و رو ، حول محور مايل به سمت حريف ارسال خواهد شد.

  نكاتي در مورد سرويس : براي اجراي بهتر تكنيك سرويس ، بهتر است به نكات زير توجه داشت:

1- تمرين سرويس احتياج به يار ، يا حريف ندارد . از اين رو توصيه مي شود كه در جلسات تمرين ، مدت زماني را براي بهبود سرويس هاي مختلف اختصاص دهيد، تا با افزايش قدرت سرويس ، بتوانيد ابتكار عمل در بازي را به دست بگيريد.

2- سرويس بهتر است ، يا كوتاه و پشت تور در وسط ميز باشد ، و يا اينكه عمقي به انتهاي ميز گيرنده ، جايي كه بدن بازيكن قرار دارد، ارسال شود.

3- براي اجراي سرويس بايد توپ در كف دست آزاد قرار گرفته ، و قابل رويت براي داور باشد و بالا تر  از سطح ميز و خارج از نوار عرضي ميز قرار گيرد . سپس ، توپ را به طور تقريبا عمود به سمت بالا پرتاب كرده ، و زماني كه از اوج خود پايين آمد ، با راكت به آن ضربه زد به گونه اي كه يك بار روي ميز زننده برخورد كرده و پس از عبور از مجموعه تور به ميز حريف برخورد نمايد.

4- بهتر است حركات دست در اجراي سرويس مختلف يكسان باشد ،

29

وزمان ضربه و نقطه تماس توپ و راكت متفاوت باشد

تا بدين ترتيب حركات گول زننده باشد،تا حريف دچار اشكال شود.

5- براي اجراي سرويس ، بهتر است، منطقه اي از ميز را انتخاب نماييم كه بــــراي اجراي ضربه سوم آمادگي بيشتري داشته باشيم .

مثلا: زدن سرويس از ناحيـه بك هند يا فورهند ، بك هند حوزه حركتي بيشتري را براي ضربه سوم ايجاد خواهــد نمــــود.

6- سعي كنيد به توپ در نزديكي بدن خود در سطح ميز ضربه بزنيد تا با اين كـــاراز حركت بيشتر مچ ، براي ايجاد پيچ بيشتر استفاده كرده ، و نوع پيچ را بهتر بتــوان مخفي نمود.

7- بازيكنان بهتر است يك يا دو سرويس را به طوري قوي بتوانند اجرا نمايند . نيازي نيست كه چندين نوع سرويس بدانند، ولي هيچ كدام به عنوان شگرد نباشد.

8- در سرويس هاي (( تاس )) ، يعني سرويس هايي كه در آن توپ با ارتفاع بالا پرتــاب مي شود، به دليل بالا بودن ارتفاع پرتاب ، توپ يك نوع آشفتگي در حريف ايجاد مي كند،و باعث مي شود كه حريف نگاه خود را از نقطه تماس راكت با توپ بردارد.

 

9-  زماني كه با فورهند سرويس زده مي شود، بهتر است راكت گيري به گونه اي باشد كه انگشت شست در روي راكت و ساير انگشتان در ناحيه بك هند در پشت دسته قرار گيرد . واين تنها ضربه اي است كه راكت گيري تغيير پيدا مي كند، ولي اين امكان را به مچ مي دهد كه بهتر بتواند حركت كند، و حوزه حركتي بيشتري را در بربگيرد. و در نتيجه پيچ و سرعت توپ بيشتر شود. در اين طريق راكت گيري زمان سرويس بايد آرنج بالاتر از سطح كف دست آزاد قرار گيرد ، تا مچ بتواند حركات بيشتري كه منجر به پيچ بيشتر خواهد شد را انجام دهد.البته اين تنها ضربه ايست كه اين طريق راكت گيري توصيه ميگردد.

 

10- هرچه مچ دست هنگام اجراي سرويس شل وراحت باشد، ميزان پيچ بيشتر خواهد بود. توصيه مي گردد، هنگام ايجاد پيچ توپ سرعت را نيز افزايش داد.

11- پس از اينكه هر يك از سرويس هاي پيچ دار را جداگانه توانستيد انجام دهيد ، آن وقت بجاست كه سرويس هاي تركيبي را كه ، مخلوطي از دونوع سرويس است ، يعني سرويس هاي تاپ و سايد اسپين ، و سايد و آندراسپين را تمرين نمائيد.

12- جهت ازدياد پيچ و سرعت در سرويس ها ، بهتر است از مچ ( شكستن مچ )  نيز براي ضربه زدن كمك بگيريد.

تكنيك فورهند ساده : تكنيك فورهند ساده ، تكنيكي است، كه با روي راكت به توپ ضربه زده مي شود. در اين تكنيك طريقه ايستادن به اين صورت است كه به اندازه 60 سانتي متر از ميز فاصله گرفته و پاي چپ جلوتر از پاي راست به سمت راست بدن متمايل مي باشد(به فاصله يك دست از ميز) ، براي چپ دست ها كاملا برعكس مي باشد.

مراحل اجراي تكنيك: هرتكنيك از سه مرحله تشكيل شده است :

1- مرحله قبل از ضربه : در اين مرحله بدن از دوناحيه زانو و كمر خم مي شود، و مركز ثقل بدن را پائين آورده ، وزن روي پاي راست قرار دارد . شانه هارا به سمت جلو آورده ، و شانه چپ متمايل به تور مي باشد(براي اين كار لازم است كمي چرخش كمر به سمت فورهند داشته باشيم )ساعد تقريبا به موازات سطح ميز قرار مي گيرد .زاويه زيربغل كمي بسته (35 تا 45 درجه ، كمي و زيادي اين زاويه بستگي به وضعيت توپ دارد) ، و زاويه دست (ساعد و بازو) كمي بازتر از زاويه قائمه مي باشد .ساعد، مچ و راكت در امتداد هم به موازات خط عرضي ميز بالاتر از سطح ميز قرار دارد. دسته راكت به طرف پا ، صفحه راكت نيز عمود يا كمي بسته و سر راكت كمي به طرف بالا مي باشد.

2- مرحله هنگام ضربه : در مرحله هنگام ضربه ، زماني كه توپ در اوج قرار گرفت ، همزمان با حركت راكت به طرف جلو  – بالا و كمي مخالف مي باشد و انتقال وزن از پاي عقب به پاي جلو ، با كمي چرخش كمر ، با صفحه راكت عمود، به نقطه 3 توپ ضربه زده مي شود.

3- مرحله بعد از ضربه : در مرحله بعد از ضربه ، حركت به راكت در حد صورت ادامه مي يابد . و وزن كاملا به پاي جلو منتقل شده و وضعيت بدن با چرخش كمر به سمت روبرو انتقال پيدا كرده ، و زاويه آرنج به 90 درجه تقليل پيدا مي كند.

اصول اجراي تكنيك فورهند ساده : نكات قابل توجه در اجراي تكنيك فورهند ساده به قرار زير است:

1- عضلات دست بايد كاملا شل باشند ، و منقبض و سفت نباشد.

2- در اين تكنيك ، نبايد از مچ استفاده شود ، و زاويه دست نبايد زياد باز و يا زياد بسته باشد.

3- زاويه زيربغل نبايد زياد بسته و به اصطلاح ، دست به بدن چسبيده و يا خيلي باز باشد

4- هنگام اجراي تكنيك ، بايد مركز ثقل بدن ثـابت بـاشـــد.يعني ، بدن بالا و پايين نرود.

30

5- حركت دست آزاد به موازات و هم جهــت با دسـت بــازي،به عنوان اهرمي براي حركت و حفظ تعادل بسيار مهم مي باشند.

6- اگر توپ حريف ، نزديك تور ميزبان اصابت كند، به آن در اوج جهش ضربه مي زنيم . واگر توپ حريف نزديك به خط انتهائي ميزبرخورد كند، به آن توپ كمي قبل از اوج ضربه مي زنيم.

7- اگر بخواهيم ضربه فورهند به صورت رفت و برگشت (جهت تمرين)منظم و در قطر زمين ضربه زده شود،محل ايستادن بدين صـــورت است كه ، در همان فاصله تقريبا يك دست از ميز فاصله، به طريقي مي ايستيم كه امتداد خط وسط ميز ،پاي مخالف مان را قطع كند، و يا پاي مخالف، سمت چپ خط وسط قرار گيرد.

8- در تمامي مراحل اجراي حركت ، بايد به وضعيت پاها و بدن توجه نمود.

9- در شكل ها، مراحل اجراي تكنيك فورهند ساده نشان داده شده است.

 

تكنيك بك هند ساده : تكنيك بك هند ساده ،تكنيكي است كه با پشت راكت به توپ ضربه زده مي شود.و به علت استفاده از چرخش مچ حول ساعت و حركت كمر بدن، آسان تر از ضربه فورهند است . مراحل اجراي تكنيك بك هند به شرح زير است:

1-مرحله قبل از ضربه : در سمت چپ ميز طوري مي ايستيم ، كه كمتراز 30 سانتيمتر با ميز فاصله داشته باشيم.پاها به اندازه عرض شانه و يا كمي بيشتر باز باشد . پاها در امتداد هم و گاهي پاي چپ به مقداركمي، جلوتر قرار مي گيرد.در ايـــن تكنيك به دليـــل اين كه بــدن در

31وضعيت روبرو مي باشد، به چرخش كمر نياز نمي باشد . بيشتر وزن بدن روي پاشنه و به عقب تمايل دارد. با اين وضعيت ، دســتي را كه راكت به همراه دارد ، با زاويه آرنج تقريبا 90 درجه در محـدوده شكم قرار مي دهيم، ساعد به موازات ميز بالا تر از سطح ميز قرار ميگيرد. زير بغل نيز كمي زاويه (25 تا 35 درجه) دارد و صفحه راكت تقريبا عمود است.

2- مرحله هنگام ضربه : هم زمان با انتقال وزن از پاشنه به پنجه پـاها ، زماني كه توپ در اوج قرار گرفت ، با چرخش هم زمان مــچ حـول ساعد، و حول چرخش ساعد ،حول آرنج با حركت دست به سمت جلو ، بالا و مخالف به نقطه 3 توپ ضربه مي زنيم.

 

3- مرحله بعد از ضربه : حركت راكت تا حد سمت راست صورت ادامه مي يابد، و سر راكت به طرف بالا قرار مــــي گيرد. بايد ســـعي شودزاويه آرنج بعد از ضربه خيلي باز نشــــود. به اين خــاطـــر توصـــيه

مي شود، از چرخش ساعد،32حول محور آرنج استفاده گردد.

اصول اجراي تكنيك بك هند ساده : نكات قابل توجه در اجراي تكنيــك

بك هند ساده به قرار زير است:

1-اگر چرخش مچ حول ساعد به تنهايي صورت گيرد، يعني فقط ازمچ استفاده شود، و يا فقط از ساعد استفاده شود، حركت غـلـــط و اجرا نادرست است.

2-اگر دست به سمت مخالف حركت نمــايد ، يـــعني به طــرف جـــلوحركت نكند ، ودر بعد از ضربه در سمت راست بدن قرار گيــرد ،حركت صحيح نمي باشد.

3-اگر زاويه دست (ساعد و بازو) كاملا باز شود ، ساعد و بازو در امتداد هم قرار مي گيرند.

4- انتقال وزن از پاشنه به پنجه ، به منزله بلند شدن پاها از زمين نمي باشد.

5-  اگر دست زياد بالا بيايد ، توپ به اوت مي رود ؛ و يا وقتي كه دست در سطح پايين حركت كند ، توپ توي تور مي رود.

6-  در شكل ها (صفحه قبل) ، مراحل اجراي تكنيك بك هند ساده نشان داده شده است.

روش هاي تمريني فورهند و بك هند: در اين سري تمرينات ((بك هند با B)) و

(( فورهند باF)) مشخص مي باشد. تمرينات ساده فورهند و بك هند به شرح زير مي باشد :

   33

تمرين1:  بازيكنان مبتدي  فورهنــــــــد و بــك هنـد را  در قطـر مـيــز انجام مي  دهند.

 

 

 

33

تمرين2:   باتغيـير محــل    قـرار گرفتـــن بازيكنـــــــان  فورهنـد و بـك هند را به صورت                  موازي مي زنند.

 

 

 

 

34

تمرين3: يكي از بازيكنان توپ را با فورهند به سه ناحيه مختلف مي زند  ،   و بازيكن مقابل با استفاده از حركت پا هر سه ناحيه را با فورهند مي زند و توپ را به فورهند حريف مي فرسد . بعد از 15 دقيقه جاي تمرين عوض مي شود .

 

 

 

35

تمرين4: يكي از بازيكنان از ناحيه بك هند توپ را به دو ناحيه ميز  ميزند و بازيكن مقابل هر دو ناحيه را با بك هند پاسخ داده و توپ را به بك هند  حريف مي فرستد

 

 

 

 

 

 

36

      تمرين 5: اين تمرين تركيبي از تمرين فورهند و    بك هند مي باشد كه در  آن بازيكنان هر كدام يك فورهند و يك بك هند مي زنند ، منتهي يكي توپ را به صورت ضربد و ديگري  به صورت  موازي توپ را به حريف مي فرستدكه اصطلاحا   تمرين ضربدر ، موازي مي گويند.بعد از حــداقل  15 دقيقه جاي تمرين عوض مي شود .

 

 

 

  37

تمرين 6: بازيكنان در ناحيه بك هند مي ايستند .يكي ثابت بك هند

مي  زند و ديگري با استفاده از حركت پا چند بك هند و بعد چرخش و

يك فورهند و يا يك فورهند ويكي بك هند از ناحيه بك هند مي زند .

 

 

 

 

38

تمرين 7: يكي از بازيكنان توپ را به سه ناحيه راست وسط  و چپ ميزند و بازيكن مقابل سمت راست و وسط را با فورهندوچپ را با بك هند ميزند . ممكن است اين تمرين با فورهند ويا بك هند بازيكنان مقابل زده شود .

 

 

 

 

 

39

 

 

تمرين 8:  يكي از بازيكنان در وسط ميز قرار ميگيرد وبا تكنيك بك هند توپ را به دو ناحيه فورهند و بك هند حريف ميزند ، اين بازيكن بايد همه توپ ها را به ناحيه وسط ميز حريف بزند

 

 

 

 

 

تئوري حركت پا : شش نوع حركت پا در تنيس روي ميز وجود دارد ، بازيكنان پيشرفته از انواع حركت پا براي رسيدن به توپ و ضربه زدن به آن استفاده مي كنند. اين حركات عبارتند از :

حركت پاي يك قدمي : در اين نوع حركت پا ، يه پا ثابت و پاي ديگر در سه جهت ، جلو، پهلو وعقب حركت مي نمايد، كه ممكن است پاي چپ ثابت و پاي راست در حركت (براي ضربه ي فورهند) و يا پاي راست ثابت و پاي ديگر در جهات مختلف حركت نمايد(براي ضربه بك هند).

حركت پاي كششي : اگر مسير حركت پا از يك گام بيشتر باشد از اين حركت پا استفاده مي كنند ، كه ابتدا پاي موافق به آن طرف حركت مي كند و پاي مخالف به دنبال آن كشيده مي شود،مثلا: اگر به سمت راست بخواهيم حركت كنيم ، ابتدا پاي راست به آن سمت حركت كرده و پاي چپ به دنبال آن كشيده مي شود.

حركت پاي جهشي : شامل حركت پاي جهشي كوتاه و حركت پاي جهشي بلند مي باشد. در اين نوع حركت پا، به هر طرف كه بخواهيم برويم ، ابتدا پاي مخالف به آن طرف حركت كرده و سپس پاي موافق به دنبال آن حركت مي كند.اگرپاي مخالف كنار جاي پاي موافق قرار گيرد، جهشي كوتاه واگر پاي مخالف جاي پاي موافق را قطع نمايد آن را جهشي بلند گويند(اين حركت مانند دويدن به پهلو هنگام اجراي حركت پروانه) .

حركت پاي ضربدري يا قيچي : از اين نوع حركت پا براي زدن ضربه هايي كه توپ از يك سوم عرض ميز خارج مي شود، استفاده مي كنند. در اين نوع حركت پا به هر طرف كه بخواهيم برويم ابتدا پنجه پا به همان طرف چرخيده و سپس مانند دويدن معمولي به آن سمت مي رويم ، و در برگشت آن نيز ابتدا پاي موافق پشت پاي مخالف قرار گرفته و به حالت اوليه باز مي گرديم.

حركت پاي چرخشي :اين نوع حركت پا براي زماني است كه از ناحيه بك هند بخواهيم فورهند بزنيم . بديهي است كه هيچگاه نبايد در امتداد نوار هاي طولي ميز قرار بگيريم.

حركت پا با گام هاي كوچك و بلند : در اين نوع حركت پاها به صورت نامنظم از گام هاي كوچك و بزرگ استفاده مي شود و هيچگونه نظمي در اين حركت پا وجود ندارد . بازيكنان سرعتي از اين نوع حركت پا استفاده مي كنند.

حمله تك يا اسمش (Smash)  : اين تكنيك را مي توان با فورهند و بك هند اجرا نمود و در مقابل توپ هاي بلوك شده ، اسمش زده مي شود . زماني قابل اجرا خواهد بود كه بازيكن ، فورهند و بك هند ساده را به خوبي بداند . زيرا اين تنكيك يك ضربه تهاجمي مي باشد.

اسمش فورهند : وضعيت ايستادن مانند فورهند ساده مي باشد منتها با چرخش كمر بيشتر وزن كاملا به پاي عقب منتقل مـي

شود و فاصله پاها نيز كمي بيشتر از فورهند ساده مي باشــــد .40دست بدون محدوديت حركتي از بالا و عقب بدن شـــــروع به حركت مي نمايد و در حالي كه زاويه ي راكت عمود يا كمـــي بسته مي باشد با هماهنگي كامل بدن ، دست به سمت پائيــن و جلو حركت مي نمايد و با انتقال وزن به پاي جلو و چرخــشپاي چپ به سمت چپ زماني كه توپ در اوج و يا در نزديـــكي اوج قرار گرفت ، با قدرت تمام به نقاط 2 يا 3 توپ ضربـــه زدهو زاويه دست بسته ميشود و راكت در دست مخالف  قرار مي گيرد. هنگام اجراي اسمش بايد با دقت تمام به توپ نگاه كرد و بدن را در وضعيت منــاسبي قرار داده وحركت بدن و دست به سمت توپ و ميز باشد.

اسمش بك هند : هنگام اجراي اسمش بك هند پاي موافق جلوتر قرار گرفته(پايي كه راكت در آن دســـت قرار دارد) .وزن روي پاي عقب(چپ) مي باشد ، حركت دست از سمت بالا و چپ بدن شروع شده و زماني كه توپ در اوج قــــرارگرفت به نقطه 2 يا 3 توپ ضربه زده و در لحظه زدن ضربه وزن به پاي جلو انتقال پيدا مي كند. آنگاه دست از بـــالا ومخالف به سمت پايين و جلو حركت مي كند. انعطاف پذيربودن مچ نقش مهمي را در اجراي حمله بر عهـــــده دارد .اين تكنيك نسبت به اسمش فورهند كمتر مورد استــفاده قرار مي گيرد . در تكنيك اسمش حركت دست معمــولا ازعقب به جلو مي باشد و با توجه به ارتفاع توپ ممكن اسـت از بالا به پائين و عقب به جلو باشد و يا از پايين به بـــالا وعقب به جلو باشد.

پوش‌ : پوش ضربه ايست كه با زاويه راكت كمي باز(تقريبا با اختلاف 10 درجه از قائمه ) به نقاط 4 يا 5 زده مي شود. اين تكنيك مقدمه اي است براي آموزش كات ، و از جمله تكنيك هايي است كه از سطح مبتدي تا پيشرفته مورد استفاده قرار مي گيرد. پوش يك ضربه روميزي است ،بنابراين بدن به ميز نزديك مي باشد.

پوش بك هند : به دليل اينكه پوش بك هند آســــان تر ازفورهند مي باشد ، لذا ابتدا به آموزش پوش بـــك هند مـي پردازيم . طريقه ايستادن همانند بك هند ســـاده مـي باشد بعضي ها معتقدند كه پاي راست كمي جلـوتـــر اســــت وبعضي ها نيز اعتقاد دارند پاي چـــپ ، چون برگشـــــت به حالت فورهند آسانتر مي باشد.آنچه مسلم است وضــعيـــت بدن نسبت به ميز ، حالت روبرو داشته و هنگام زدن ضـــربه چرخش بسيار جزيي كمر و شانه ها را خواهيم داشــــت . وبراي رسيدن به توپ هاي جلو ممكن است ، پاي راســـت به طرف ميز و جلو حركت نمايد. راكت از سمت چـپ بـــدن وكمي بالا شروع به حركت كرده و با زاويه راكت كمـــــي باز مسير كوتاهي را به سمت جلو و پائين انجام مي دهد، راكــت بايد در  دست شل و راحت باشد.مچ هيچگونه حركتي نـدارد و حركت دست با آرنج خم انجام مي شود.منطقه ضربه جـلوي بدن و زماني كه توپ در اوج قرار گرفت به آن ضربه مي زنيم . و بعد از تماس با يك ادامه حركت كوتاه به حالت اوليه بر مـيگرديم. بايد توجه داشت كه دست آزاد به اطراف حركت نمــي كند و تحت كنترل مي باشد. در پوش بك هند براي اينكــه به توپ هاي جلوي ميز نيز برسيم ممكن است پاي راست به طرف  ميز حركت نمايد . همان طوري كه در شكل ديده مي شود. در پوش بك هند اگر از بالا نگاه كنيم بايد توپ ، راكت ، و نقطـــه اوج و سمت چپ شكم در امتداد هم قرار گيرد

412-e1415972379664

 پوش فورهند : وضعيت ايستاده همانند فورهند ساده مي باشـد ، با اين تفاوت كه براي رسيدن و ضربه زدن به توپ هاي نزديك تور ممكن است پاي راست به سمت جلو و به سمت ميز حركت كنـد . زانو ها و كمر خم مي باشد و به حفظ و تعادل بدن در حد نزديــك به توپ و ميز كمك ميكند. وضعيت بدن نسبت به ميز ،حالت روبرو داشته و حركت دست از سمت حركت ، كمي بالا به طرف جلــــو و پائين حركت مي كند و براي اين حركت فقط از آرنج اسـتفاده  مي شود . و هيچ حركت قدرتي از مچ و يا شانه نداريم . زمــاني كه توپ درست در اوج قرار گرفت با صفحه راكت كمـــــي بـاز (10 درجه از زاويه قائمه ) به نقاط 4 و 5 توپ ضربه مـي زنيـم . حركت دست كوتاه و ساده است . ودست به طور كامل باز نمــي شود و بعد از ادامه حركت خيلي كوتاه به حالت اوليه (آماده باش) برمي گردد. مبتدي ها پوش را بدون پيچ انجام مي دهندولـي در سطح پيشرفته ممكن است با استفاده از حركت مچ پوش را با پيچ زير و يا پهلو اجرا نمايند.

 2

كات : كات توپي است با پيچ زيرين كه با زاويه راكت باز به نقاط زيرين توپ ( 4 يا 5 يا 6 ) كشيده مي شود . كات معمولا در مقابل پيچ رويي يا تاپ اسپين (بازيكنان دفاعي) و يا براي به دست آوردن موقعيت حمله (بازيكنان مهاجم) زده مي شود. كات ممكن است توي ميز ويا با فاصله كم و نزديك ميز ويا با فاصله زياد و دور از ميز زده شود . آنچه كه بايد در اجراي كات رعايت كرد ، اين است كه هرچقدر از ميز فاصله بگيريم زاويه راكت بازتر خواهد شد ، و هرچه نزديك تر باشيم راكت با زاويه بسته تر (تا نزديك 90 درجه) خواهد بود . همچنين اگر توپي كه به طرف ما مي آيد ، پيچ رويي داشته باشد ، صفحه راكت كمي باز واگر پيچ زيرين داشته باشد، صفحه راكت بازتر خواهد شد . اگر ارتفاع توپ بالا باشد صفحه راكت بسته تر و اگر ارتفاع توپ پائين باشد ، زاويه راكت بازتر خواهد بود.

كات فورهند:
پاي چپ جلوتر از پاي راست ، و بدن از دوناحيه زانو و كمــــــر خم ميباشد،

وزن بدن قبل از اينكه ضربه بزنيم روي پاي عـــقـب و بعد از اجراي تكنيك به پاي جلو منتقل خواهد شد .

راكــــت از حد بالا (حدود شانه ) با زاويه باز شروع به حركت مـــي نمايد و در حالي كه با توجه به فاصله ما از ميز صفحه راكت

باز مي شود و بــه نقاط 4 يا 5 يا 6 توپ ضربه زده مي شود و حركت دست به سمــت جلو و پائين حركت ميكند.

زمان ضربه در اوج و بعد از اوج مي باشد، زماني كه كات توي ميز زده مي شود، دست به سمت مركز ميز و تور متمايل مي شود .

ضمنا در اجراي تكنيك كات از مچ استفاده مي شودتا به توپ اصطكاك داده و زير توپ كشيده شود.كات فورهند : وضعيت ايستادن مانند فورهند ساده ميباشــــد .

 

42

 


كات بك هند :
 وضعيت ايستادن مانند بك هند ساده اســت و پـــاي

43 راست جلوتر قرار دارد ، زاويه راكت بستگي به فاصله ما از ميز و پيـــچ توپ دارد . ولي به هر حال با زاويه باز به نقاط زيرين تـــوپ 4 ، 5 و 6 كشيده مي شود . زمان تماس نيز با توجه به فاصله ما از ميــــز در اوج و يا كمي بعد از آن خواهد بود . حركت دست از شانه چپ شروع شــده و به سمت جلو ، پائين و مخالف حركت مي نمايد(راست دست ها)‌. براي ايجاد پيچ بيشتر مي توان از حركت سريع تر مچ استفاده نمود . در ايــن تكنيك،حركت دست زماني كه كات توي ميز زده مي شود به سمت مركز و تور خواهد بود،در حاليكه هرچقدر از ميز فاصله مي گيريم حركت دست به سمت پايين و مخالف خواهد بود . انتقال وزن از پاي عقب به پاي جلويي در زمان اجراي تكنيك صورت خواهد گرفت در اجراي تكنيك كات همواره از حركات پاي مختلف در جهت ضربه زدن مانند: حركت پاي پهلو به پهلو و حركات جلو و عقب استفاده مي شود تا هماهنگي لازم بين پاها و دست و راكت براي ايجاد پيچ زير را فراهم نمود . ضمنا بايد توجه داشت كه در اجراي تكنيك كات به توپ ضربه زده نمي شود ، بلكه راكت به زير توپ كشيده شده و راكت با توپ اصطكاك پيدا مي كند.

 

ليفت : تكنيكي است كه در مقابل پيچ زيرين استفاده مــــي شود .و نتيجه ي آن توپي است با پيچ رويي . به عبارت ديگر تبديل پيــچ زير به پيچ رو را ليفت مي گويند ، و مقدمه اي است بر آموزش لـوپ كه وضعيت بدن مانند فورهند و بك هند ساده است و حركت دسـت به صورت كوتاه از پائين به بالا حركت مي كند و نقطه ي 2 يا 3 توپ ضربه زده مي شود. زمان تماس نيز بعد از اوج مي باشد . بعضـــي اين تكنيك را تاپ اسپين مقدماتي مي گويند . و با فورهند و بك هند مي توان اجرا نمود. همانطوري كه در شكل نشان داده شده است دست به طرفين حركت نمي كند و كمي به جلو و بالا حركت مي نمايد. يكي از مهم ترين تمريناتي كه براي آموزش پيچ رو داده مي شود ، اين اســت كه از بازيكن خواسته مي شود با توجه به بستن صفحه راكت خود را به نقاط 1 ، 2 ، 3 توپ ضربه بزند

 

 

44

 لوپ يا تاپ اسپين : تكنيكي است كه با پيچ رويي كه در مقابـــل پـيـــچ زير و يا توپ هاي بلوك شده اجرا مي گردد . يكي از مشكل ترين تكنيـــك  ها در تنيس روي ميز مي باشد و بسيار موثر و مهم نيز مي باشد . بازيكـنان براي اينكه لوپ را ياد بگيرند بايد در ابتدا فورهند را به خوبي بدانند و سپس طريقه حمله اسمش را دانسته ، آنگاه لوپ را بياموزند . لوپ يك تكنيــــك حمله اي مي باشد و بازيكنان مهاجم از آن استفاده مي كنند . لوپ ممــكن است آرام و يا ممكن است با سرعت انجام گيرد . پس لازمه آموزش لـــوپ ضربه فورهند و بك هند  و اسمش قوي مي باشد.

 

 

 

 

لوپ آرام : لوپ آرام داراي سرعت كم ، پيچ زياد و قوس مسير حركتـــي زيادي مي باشد ، يعني توپ با ارتفاع بلند تري نسبت به لوپ سريـــــع از  روي تور مي گذرد.

 45لوپ آرام فورهند : وضعيت ايستادن همانند فورهند ســـادهمي باشد ، فاصله پاها از يكديگر كمي بيشتر و پاي چپ جلوتـر قرار دارد با فاصله بيشتري از ميز ، با كمي چرخش كمر دسـت در حد پائين تر از زانو و عقب بدن قرار دارد و وقتي توپ از اوج خود پائين آمد با صفحه راكت كمي بسته به نقطه 2 يا 3 تـوپ ضربه زده و توپ حول محور افقي به طرف جلو حركت مي نمايد، زمانيكه اين تكنيك صحيح انجام شود توپ پس از برخورد با ميز حريف منحرف خواهد شد (با پيچ رويي نسبتا زياد ) . حركت دست از پايين به سمت بالا و كمي جلو بوده و در خاتمه راكت و دست به طرف مخالف در بالاي سر حركت مي نمايد. در طول اجراي تكنيك هماهنگي و انتقال وزن از پاي عقب به پاي جلو ، چرخش كمر، وضعيت قرار گيري بدن نسبت به توپ (يعني دست و بدن خيلي به توپ نزديك نباشد) بايد رعايت شود تا اجراي تكنيك به نحو احسن صورت گيرد . در شكل مراحل اجراي تكنيك لوپ آرام از قبل تا بعد از ضربه نشان داده شده است

 

 

 

لوپ با سرعت : لوپ باسرعت ، داراي سرعت زياد ، پيچ نسبتا زياد و قوس مسير حركتي كم مي باشد . يعني ، توپ با سرعت و با ارتفاع كم از تور عبور مي نمايد . در اين تكنيك زمان ضربه در اوج و نقطه تماس 1 و 2 توپ (بالاي توپ) ، صفحه راكت بسته و با سرعت زياد به توپ پيچ رويي داده وپس از برخورد با ميز حريف برخلاف لــوپ آرام به سمت پائين حركت مي نمايد.

  لوپ سريع فورهند : در اين تكنيـك وضعيـــت  47

ايستادن مانند فورهند ساده ، و فاصله پا از يكديـگر

بيشتر و وزن روي پاي عقب گرفته و بدن از دوناحيه

زانو و كمر خم مي باشد . با چرخش كمر، دســت و

راكت در ناحيه كمر‌، عقب بدن قرار مي گيرد، صفحه

راكت نسبت به لوپ آرام بسته تر بـــوده و زمـــاني   كه توپ در اوج قرار گرفت با سرعت به نقاط بالايي توپ ( 1 و 2 )ضربه زده مي شود و به توپ پيچ رويي داده ، و با بسته شدن زاويه ساعد و بازو و حركت سريع مـــچ از عقب به سمت جلو و مخالف مي باشد. در مرحله قبـل از اجراي تكنيك زاويه ساعد، بازو باز مي باشد در حالي كـه بعد از ضربه بسته مي شود . همانطوري كه قبلا نيز گفته شده است، مچ در ايجاد پيچ توپ نقش بسيار عمده اي را بر عهده دارد و در اين تكنيك هرچقدر مچ با انعـطاف و  سرعت بيشتري حركت كند پيچ توپ بيشتر خواهد بـود و سرعت توپ نيز بيشتر خواهد شد.

 

 

 

لوپ سريع بك هند : در اين تكنيك وضعيت ايسـتادن48

همانند بك هند ساده است و گاهي پاي راست جلوتر قرار

مي گيرد ، فاصله پاها از يك ديگر بيشتر از عرض شانه

مي باشد و بدن از دو ناحيه زانو و كمر خم مي باشد و با كمي

چرخش كمر راكت در محوطه چپ شكم و يا كمي پائيـن

تر قرار دارد. صفحه راكت بسته مي باشد و زماني كه تـوپ

در اوج قرار گرفت به نقاط بالايي توپ ضربه زده مي شـود.

مچ در اجراي اين تكنيك نقش عمده اي دارد و پس اصطكاك بر روي توپ به سمت جلو ، بالا و مخالف حركت مي نمايد . زاويه دست پس از اجراي تكنيك تقريبا باز مي شود . در اين تكنيك توپ ، راكت و نقطه اوج و سمت چپ شكم بايد در امتداد هم باشند.

 

 

 

 

 

بلوك : بلوك كردن به معني سد كردن توپ است ، و به واسطه   49اين كه از چرخش بدن و حركات زياد دست استفاده نمي شـود، ممكن است به نظر آسان برسد . در بلوك كردن به دليل نزديك بودن به ميز زمان زيادي براي برگشت به حالت اوليه نخواهيــم داشت. لذا بايد زاويه راكت را در دست بگيريم و با دقت به پيـچ و سرعت توپي كه به طرف ما مي آيد ، راكت را جلوي توپ نـگه داريم . وضعيت بدن و پاها مانند پوش يا هر ضربه ديگري اسـت ، ولي منطقه تماس براي بلوك فورهند در جلوي سمت فورهند مي باشد در حالي كه براي بك هند جلوي شكم مناسب ترين منطقه است . هرچقد راكت از بدن دور تر مي شود ، احتمال از دست دادن كنترل زاويه راكت بيشتر مي شود.بايد زاويه راكت را در مقابل پيـچ و سرعت هاي مختلف تنظيم كرد و مرچه بلوك زودتر انجام شــود ، مطمئن تر بوده و زمان كمتري براي برگشت به حالت اوليه حريف به وجود خواهد آورد. همچنين يك بلوك سريع مي تواند ثبات حمــله كننده و توانايي اورا در اجراي دوباره ضربات با مشكل مواجه كنـــد. تغيير طول بلوك با ايجاد زواياي مختلف مهارت هاي حركتي برگشت به حالت اوليه حمله كننده و توانايي او را در اجراي دوباره ضـربات با مشكل مواجه كند. تغيير طول بلوك با ايجاد زواياي مختلف مــهارت هاي حركتب برگشت به حالت اوليه حمله كننده را آزمايش كـرده و تعادل او را به هم مي زند. در هنگام اجراي بلوك بايد راكت در دست ، سفت نباشـد و عضــلات كاملا شل باشند ، و حات ريلكس داشته باشند . صفحه راكت نسبت به ميز عمود و هنگام ضربه با بستن زاويه راكت به مقــدار بسيــار كــم  مي توانيم بلوك نماييم، كه در اين صورت راكت ضربه را جـذب كرده و شدت توپ را گرفته و با يك حركت نرم و بسيار كـوتاه ، توپ به سمت حريف مي رود كه در اين صورت ، بلوك انعكاسي انجام شده است . در حالي كه ممكن است در مقابل يك پيــچ رويي بسيار قوي بازيكن با تغيير جهت راكت، توپ را به صورت ضربدري يا موازي منحرف نمايد كه در اين صورت به آن بلوك انحرافي گويند.پس بلوك ممكن است انعكاسي و يا انحرافي باشد . بعضي ها هنگام بلوك كردن راكت را طوري نگه مي دارند كه دسته راكت موازي با سطح ميز باشد و صفحه راكت عمود، در حالــي كه عده اي معتقدند كه دسته راكت عمود برميز و صفحه راكت هـــم عمود، در اين صورت مشاهده مي شود كه در هر حالت صفحه راكت بايد نسبت به سطح ميز عمود بوده و عضلات دست كاملا شل و هنگام بلوك صفحه راكت كمي بسته مي شود و به مقدار بسيار كم راكت به سمت جلو حركت داده مي شود. اگر هنگام بلوك، راكت در دست ، شل گرفته شود ، بلوك سريع تر و آسان تر صورت گيرد.

 

 

فيليپ يا فيليك : دريافت كوتاه تهاجمي روي توپ هاي يك ســوم نزديك به تور يا پيچ رويي را فيليپ يا فيليك گويند . اين تكنيــك را مانند تكنبك هاي ديگر مي توان با فورهند يا بك هند اجرا نمود، چون روي توپ هاي نزديك تور اجرا مي شود. بنابراين ، هنگام ضربه ، پـاي موافق در جهت ضربه ممكن است به طرف ميز و يا سمت زير ميـــز حركت نمايد . طريقه ايستادن همانند فورهند و بك هند ساده مي باشد و هنگام ضربه به طرف توپ حركت مي نماييم ، زمان تمــاس در اوج ، صفحه راكت كاملا بسته به نقاط بالايي توپ ( 1 و 2 ) با حركت سريع مچ ، ضربه زده مي شود و حركت مچ از پائين به بالا و بر روي توپ خواهد بود . نبايد فراموش كرد كه در اين تكنيك حركت سريع مچ بر روي توپ عامل اصلي سرعت توپ مي باشد و هرچقدر مچ شل تر و با انعطاف بيشتــر و سريع تر حركت كند، سرعت توپ نيز افزايش خواهد يافـت . در شـــكل مراحل مختلف اجراي فيليپ نشان داده شده است . براي آمـوزش ايــن تكنيك مربي مي تواند در نزديكي تور ايستاده و با استـفاده از پـرتــاپ توپ زياد به پشت تور از بازيكن بخواهد كه اين تكنيك را اجــرا نمـايد.

 

49

 

دراپ شات : دريافت توپ هاي پشت تور با پيچ زيرين را دراپ شات گويند. دراپ شات را بسياري از بازيكنان زماني كه حريفشان از ميز فاصله مي گيرند، اجرا مي نمايند . يعني بعد از چندين پاس بلند كه منجر به فرستادن حريف به انتهاي زمين مي شود با صفحه راكت باز توپ را به پشت تور مي فرستند . براي اجراي دراپ شات ابتدا بايد به طرف تور ميز حركت كرده كه در نتيجه پاي موافق به سمت ميز مي رود و با صفحه راكت باز به نقاط زيرين توپ ضربه زده مي شود.

50

 در اين تكنيك نيز ماند فيليپ بايد مچ بسيار سريع حركت نمايد و حركت مچ از بالا به پائين خواهد بود. وضعيت ايستادن مانند ديگر تكنيك هاي تنيس روي ميز مي باشد و با فورهند و بك هند قابل اجرا مي باشد . به عبارتي اگر توپ هاي پشت تور را با صفحه راكت باز دريافت نماييم دراپ شات ، و اگر با صفحه راكت بسته روي آن حمله نماييم فيليپ مي گويند.

 

لاب : اين تكنيك مخصوص بازيكنان دفاعي ميباشد با فاصـله 2 تا 351 متري از ميز انجام مي شود . طريقه ايستادن اين تكنيك مانند لــوپ آرام مي باشد و زماني توپ بعد از اوج قرار گرفت با حركـت دســت از پائين به بالا به توپ پيچ رويي داده مي شود . بايد توجه كرد كه در اين تكنيك توپ با يك مسير قوسي بلند به طرف حريف فرستاده                          مي شود. وضعيت پاها با فاصله از يكديگر مي باشد و به دليل اينكه فاصله از ميز زياد مي باشدزمان كافي براي برگشت به حالــت اوليــه وجــود دارد . بازيكنان دفاعي معمولا از لاب فورهند استفاده مي كنند چـــون حوزه حركتي براي اجراي عمل بيشتر است.

 

 

هاف والي : اين تكنيك به عنوان يك ضربه در مقابل توپ هاي پيچ رويي يا تاپ اسپين و يا توپ هاي هاف والي بازيكن مقابل زده مي شود . اغلب بازيكنان با راكت هاي آنتي اسپين از اين روش استفاده مي كنند. وضعيت ايستادن مانند فورهند و بك هند ساده مي باشد و اجراي حركت تقريبا شبيه پوش مي باشد با اين تفاوت كه ابتدا صفحه راكت نسبت به سطح ميز عمود . هنگام ضربه به زاويه حاده تبديل مي شود. و تقريبا روي توپ كشيده مي شود . حركت دست با كمي شيب از بالا به پايين مي باشد.

 

دريافت با پيچ پهلويي(سايد اسپين) : اين روش دريافت بلند فقط    40

بافورهند انجام مي شود . وضعيت ايستادن همانند لوپ آرام فورهـند ،

لاب  و يا هر تكنيك دور از ميز مي باشد . همان طوري كه در شـكل

نشان مي دهد حركت دست، از عقب بدن مي باشدو با يك حــركت

چرخشي به سمت جلو و بالا و نهايتا راكت در سمت چپ قـرار مــي

گيرد . اجراي اين تكنيك بسيار مشكل مي باشد . انـتـقـال از پــاي

عقب به پاي جلو همزمان با چرخش كمر خواهد بود. زمــان ضــربه

بعد از اوج و زاويه راكت ابتدا عمود و سپس كمي بسته خواهــد بود.

تماس در نقطه 3 خواهد بود و به توپ پيچ پهلويي داده مـــي شود . شكل ، مراحل اجراي سايد اسپين را نشان مي دهد

 

نكات مهم در مورد تكنيك و تاكتيك هاي تنيس روي ميز

توجه به دست آزاد هنگام اجراي تكنيك بسيار مهم مي باشد و بايد طوري باشد كه مانع سرعت و اجراي صحيح تكنيك بازيكن نشود.

در تمام طول اجراي تكنيك بهتر است كه دست آزاد با زاويه آرنج خم باشد و به عنوان اهرمي به دست بازي و تعادل بدن كمك نمايد و هم سطح با دست بازي باشد و خيلي به اين طرف و آن طرف نرود و ثابت هم نباشد و هم زمان با چرخش كمر و شانه ها نيز حركت نمايد.

بعد از اجراي هرتكنيك بايد سريعا به حالت اوليه بازگشت تا اجراي تكنيك بعدي آسانتر شود. كليه تكنيك هاي گفته شده براي راست دست ها مي باشد و براي چپ دست ها برعكس مي باشد.

مركز ثقل بدن در طول بازي ثابت باشد و سعي كنيم آن را پائين بياوريم . به عبارتي بدن نبايد بلند و كوتاه شود.

هنگام دريافت توپ بايد به وضعيت بدن و حالت آماده توجه داشته و به محل فرود توپ ،‌زمان ضربه به توپ ، صفحه راكت حريف و پيچ توپ توجه كافي داشته باشيم.

در تمام طول بازي به حركت پا توجه داشته و دقت كنيم كه حركت پاي غلط مانع اجراي تكنيك نشود ، يعني سرعت هر دوپا يكسان باشد تا هماهنگي بين قسمت هاي مختلف ايجاد شود به عبارتي هر دوپا در يك زمان حركت و در يك زمان توقف نمايد. همچنين فاصله دوپا قبل و بعد از ضربه يكسان باشد.

در جلسه تمرينات به سرويس و دريافت بسيار توجه شود و از اهم برنامه در هر جلسه تمريني قرار گيرد.

تمرين با توپ زياد جهت افزايش سرعت و اجراي صحيح تكنيك موثر مي باشد. همچنين در بالا بردن استقامت و بدنسازي و آموزش تاكتيك بسيار مهم مي باشد.

براي آموزش و تمرين لوپ آرام ، لاب ، و سايد اسپين مي توان توپ را از حد سر رها كرد و پس از اينكه از زمين بلند شد اين تكنيك ها را بدون ميز و يا با ميز انجام دهيم.

در انتخاب بازيكن دقت نماييم و بازيكني را انتخاب كنيم كه قابليت يادگيري خوبي داشته باشد و از نظر شرايط بدني ، شرايط عصبي ، شرايط تكنيكي ، و مسائل اخلاقي در وضعيت خوبي باشد . براي مثال : داراي جرات و شهامت باشد و حالت فيزيكي مناسبي داشته باشد.

تاكتيك : بررسي درباره نقشه و سياست كلي بازي جهت پيروزي در مسابقه را تاكتيك گويند . همچنين ، نحوه اجراي چند تكنيك و تقدم و تاخر آن ها و برنامه ريزي براي يك پوئن و كسب آن را تاكتيك گويند . در واقع پيروزي و شكست در يك مسلبقه مستقيما به تاكتيك مربوط مي شود . و اگر تكنيك بازيكن قوي ولي تاكتيك نداشته باشد، پيروزي دشوار خواهد بود . تكنيك پايه تاكتيك است و بدون تكنيك نمي توان در مورد تاكتيك صحبت كرد . بعضي معتقدند تاكتيك ناشي از جمع بندي تجربيات در مسابقه مي باشد و مرتب در حال رشد و تغيير مي باشد . البته هر تاكتيكي براي هر بازيكني مناسب نمي باشد و با يد متناسب با خصوصيات هر بازيكن ، تاكتيك برنامه ريزي شود . روش هاي تمريني مناسب به پيشرفت تاكتيك كمك مي كند.

بازي هاي گروهي در تنيس روي ميز

يكي از رايج ترين بازي هاي گروهي در تنيس روي ميز ، بازي دور ميز مي باشد كه فوائد بسيار زيادي از جمله افزايش سرعت و جابجايي بازيكنان را خواهد داشت . تعدادي كه براي اين بازي پيش بيني مي شود ، 6 نفر مي باشد. و همانطور كه شكل ( 1 ) نشان مي دهد بازيكنان با چرخيدن دور ميز ضربات كنترلي به توپ مي زنند.

اگر تعداد بازيكنان بيش از 6 نفر باشد مي توان مانعي را در يك طرف ميز قرار داد و بازيكنان با عبور از روي  مانع دور ميز چرخيده و به توپ ضربات كنترلي بزننـد( شكل 2 )

53

 

ديگر بازي گروهي اين است كه 7 يا 8 بازيكن در دويكي ديگر از بازي هاي گروهي اين است كه چهار نفراطرف ميز طوري قرار مي گيرند كه به صـورت يــك صف 5 نفره در يك طرف و 2 نفر در طرف ديگر ميز باشند . بعد از اجراي هر تكنيك بازيكن به تـه صـف برود و بازيكن جلوي صف تكنيك و ضربه بعـــدي را انجام دهد كه در شكل ( 3 ) نشان داده شده اســت.

يكي ديگر از اين بازيهاي گروهي اين است كه چهار نفر مانند شكل ( 4 ) در چهار گوشه ميز مي ايستند ، و هر كدام ضربه هاي خود را مي زنند

 

54

 

نام كتاب :فهرست منابع

جزوه آموزش تنيس روي ميز .

آموزش گام به گام تنيس روي ميز .

علم ورزش و نحوه آموزش تكنيك هاي پينگ پنگ .

 

نويسنده :

امير حجازيان

زهرا يوسفي .

عطاءالله محمد علي نژاد .

ناشر :

اداره آموزش و پرورش كرج .

اداره كل تربيت بدني آموزش و پرورش

موسسه انتشارات علم و ورزش .

ماخذ :

صفحات : 3 الي 25 .

صفحات : 7 الي 96 .

صفحات : 5 الي 65 .

 تهيه وتنظيم :        عباس حسينيان

اختصاصي /sport for all