هم خوانی ملک مسعودی وپسرش

آهنگ فوق العاده لری بختیاری استاد ملک مسعودی و همخوانی…

فرهنگ بختیاری

آهنگ فوق العاده لری بختیاری

استاد ملک مسعودی

و همخوانی پسرانشان امیر مسعودی