تنظیم خروجی در متلب با دستور

📒اگر مقدار یک متغیر را بخواهید بدانید می توانید آن را با نوشتن نام متغیر مشاهده کنید. در این صورت MATLAB نام متغیر و به دنبال آن علامت تساوی را نشان داده و سپس مقدار را در سطر یا سطور بعد می نویسد. برای دیدن مقدار متغیر بدون آنکه لازم باشد دوباره نام آن و علامت تساوی را مشاهده کنید می توانید دستور disp را بکار ببرید:

 

x=[2 4 5];
⬇️
disp(x)
۲ ۴ ۵
—————————————————-
y=’That is better’;
⬇️
disp(y)
That is better
—————————————————-

فرض کنید که می خواهید مولفه های بردار زیر را روی صفحه نمایش ببینید:

 

v=exp(-10*(1:5))
⬇️
v =
۱٫۰e-004 *
۰٫۴۵۴۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰
—————————————————-

واضح است که در حالت فعلی نمی توانید مقادیر مولفه ها را بخوانید. در این وضعیت می توانید با کمک دستور format نحوه نمایش اعداد را تغییر دهید:

 

format long
v
⬇️
v =
۱٫۰e-004 *
Columns 1 through 4
۰٫۴۵۳۹۹۹۲۹۷۶۲۴۸۵ ۰٫۰۰۰۰۲۰۶۱۱۵۳۶۲۲ ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۳۵۷۶ ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴
Column 5
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
—————————————————-

مشاهده می کنید با وجود اینکه این دستور تعداد اعداد نشان داده شده بعد از ممیز را افزایش می دهد ولی هنوز قادر نیست که همه مولفه های بردار مورد نظر را بطور مناسبی نمایش دهد. در چنین حالتی بهتر است اعداد را با استفاده از نماد علمی به نمایش بگذارید:

 

format short e
v
⬇️
v =
۴٫۵۴۰۰e-005 2.0612e-009 9.3576e-014 4.2484e-018 1.9287e-022
—————————————————-

برای اطلاع بیشتر از امکانات دستور format توصیه می شود که توضیحات مربوط به این دستور را در help مشاهده نمائید.