مهسا و مرجان وحدت دوش دوش

دوش که آن محلقا خوش ادا با وفا با صفا 

دوش دوش دوش ! 

از برم آمد و بنشست برده دین و دلم از دست 

سوخت سوخت سوخت ! 

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن 

بیش از این ظلم بی حد مکن 

جانم بیش از این ظلم بی حد مکن 

سوخت سوخت سوخت ! 

آتش اندر دلم سر زد جانم سر زد جانم سر زد 

زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد 

سوخت سوخت سوخت ! 

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن 

بیش از این ظلم بی حد مکن 

جانم بیش از این ظلم بی حد مکن 

سوخت سوخت سوخت ! 

آتش اندر دلم سر زد جانم سر زد جانم سر زد 

زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد 

سوخت سوخت سوخت ! 

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن 

بیش از این ظلم بی حد مکن 

جانم بیش از این ظلم بی حد مکن 

سوخت سوخت سوخت !

دوش دوش از گروه مهسا و مرجان وحدت

متن آهنگ دوش دوش از گروه مهسا و مرجان وحدت

دوش دوش دوش

دوش که آن مه لقا با وفا خوش ادا با صفا

دوش دوش دوش

از برم آمد و بنشست برده دین و دلم از دست

دوش دوش دوش

آتشی در دلم سر زد جانم سر زد جانم سر زد

زآن رخ همچو آذر زد جانم سر زد جانم سر زد

سوخت سوخت سوخت

(سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم

کشتهء عشقت منم ای صنم بد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن بیش از این ظلم بی حد مکن

سوخت سوخت سوخت)(2)