تست جذابیت چهره

تا به حالا تو تست زیبایی خودت رو محک زدی؟ فکر می کنی جذاب و خوشگل هستی یا صورتت معمولیه؟ امروز برات تست زیبایی طرح کردم، اگه می خوای تو زیبایی به خودت امتیاز بدی و متوجه بشی از 100 درصد چند درصد خوشگل هستی این تست زیبایی رو انجام بده تا من بهت بگم.

پوستت چجوریه؟
با تست زیبایی میزان زباییت رو تعیین کنبا تست زیبایی میزان زباییت رو تعیین کن
چشمات چجوریه؟
بینیت چجوریه؟
تست جذابیت رو انجام بده تا مشخص بشه چقدر جذابی؟تست جذابیت رو انجام بده تا مشخص بشه چقدر جذابی؟
موهات چجوریه؟
آزمون جذابیت رو انجام بده تا معلوم بشه چقدر جذابیآزمون جذابیت رو انجام بده تا معلوم بشه چقدر جذابی
نظر خودت درباره قیافت چیه؟
با انجام این آزمون زیبایی سنجی درصد زیباییت رو مشخص کنبا انجام این آزمون زیبایی سنجی درصد زیباییت رو مشخص کن