ارزش اسقاطی چیست؟

ارزش اسقاط یعنی چه ؟

ارزش اسقاط چیست

▪️ارزش اسقاط مبالغی است که برآورد می شود در زمان فروش یا تعویض یک دارایی و یا انصراف از کار ان دارایی عاید شود.

▪️به عنوان مثال اگر پیش بینی شود دارایی ثابتی به قیمت تمام شده ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعد از پنج سال استفاده که مستهلک می شود را می توان به قیمت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال فروخت. مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش اسقاط دارایی می باشد.

ارزش اسقاط چیست؟

ارزش اسقاط چیست؟

ارزش اسقاط عبارتست از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش اموال یا در تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید می شود. در این براورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می گردد.

بعنوان مثال اگر فروش مال اسقاط ۲۵۰۰۰۰۰ ريال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن ۵۰۰۰۰۰ ريال برآورد شود، ارزش اسقاط آن ۲۰۰۰۰۰۰ ريال خواهد شد.

مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرف نظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پياده کردن آن برابر تشخیص دهند ( که عمل ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند.