نقاش قرن دهم هجری

نقاشان به نام ایرانی

 

آقا احمد

نقاش دوره قاجاريه، فرزند آقا نجف اصفهانياست

.

آقا زمان

نقاش و قلمدان ساز عصر محمد شاه قاجار بود، كهيا صاحب الزمانامضاء مي كرد

 

آقا صادق

نقاش و قلمدان معروف دوره قاجاريه (فتعليشاه وناصرالدين شاه) است كه ياصادقالوعدامضاء

مي كرد. آقا صادق سبكصفويه را با سبك اروپايي مخلوط مي كرد

 

آقا محمد جعفر

نقاش دوره قاجاريه، فرزند آقا نجف اصفهانياست

 

آقا محمد كاظم

نقاش دوره قاجاريه، فرزند آقا نجف اصفهانياست

 

آقا نجف اصفهاني

نقاش و قلمدان ساز بزرگ دوره قاجاريه فرزندآقا بابا نقاش است. آقا نجف اغلب كارهاي خود

را به ضل السلطان (پسر ناصر الدين شاهتقديم مي كرد. فرزندان و نوه هاي آقا نجف از

هنرمندان بوده اند. سبك كار او مخلوطياز نقاشي ايران و اروپا بوده است

 

آقا ميرك اصفهاني

(قرن دهم هجري) استاد نقاش و قلمندان ساز،معاصر شاه طهماسب اول، شاگرد بهزاد بوده

است

 

بهرامي

محمد. (متولد 1305 ش) در حين تحصيلات متوسطه به نقاشي مي پرداخت و پس از پايان اين

دوره به دانشكده هنرهاي زيبا وارد شد و رشته نقاشي را گذراند پس از آن در سازمان هنري

پارس خدمت هنري خود را با تربيت شاگردانآغاز كرد. تابلوهاي فراواني با الهام از شاهنامه

فردوسي ساخته است و تابلويكابوساو مشهور است

 

بهزاد هراتي

كمال الدين. (فوت 942 ه ق) نقاشي معروف، دردرباز سلطان حسين ميرزا در خراسان بود، كه

سپس همراه شاه اسماعيل صفوي به تبريزآمد، او نخستين نقاشي است كه بعد از تسلط مغول به

شيوه ايرانيان نقاشي كرد. بهزادمدتي رئيس كتابخانه شاهي در تبريز بود، خواجه عبدالعزيز،

استاد مظفر علي از شاگرداناو هستند، قبر بهزاد درباغ شيخ كمالتبريز جنب مزار شيخاست

 

تجويدي

محمد. (متولد 1303 ش) نقاش معاصر، در خانوادهاي نقاش پا به عرصه وجود گذاشت

تحصيلات خود را در هنرستان هنرهاي زيبا پايان داد. ودر آنجا مشغول به تدريس شد

 

حيدريان

استاد علي محمد. (متولد 1275 ش) نقاش و موسيقيدان معاصر، شاگرد كمال الملك استاد

دانشكده هنرهاي زيباي تهران بود. استاد حيدريانبيشتر در زمينه صورت سازي كار مي كند،

تابلوي تصوير مهندس بغايري و ظهير الدوله وفروغي از كارهاي معروف او است

 

درودي

علي. (متولد 1259 ش) تذهيب كار و نقاش معروفاز مردم طالقان است، كه مدتها در مدرسه

صنايع مستظرفه مشغول كار بودهاست

 

راضي اصفهاني

از شعراي ايران و از مردم اصفهان مي باشد اوعلاوه بر شعر در هنر نقاشي نيز استادي چيره

دست و نامي به شمار مي رفت و به (زماناينقاش) شهرت داشت. او در سال 1112 ق، در قيد

حيات بود

 

راوندي

(تولد 555 يا 550 ه ق) نجم الدين محمد بن عليبن سليمان بن محمد بن احمد بن همة مكني به

ابوبكر مؤلف كتاب راحة الصدور مي باشد ويمردي فاضل و دانشمند شاعر و نويسنده بود در

حسن خط بي بديل و به قول خود هفتاد گونهخط ضبط كرده و در عمل تذهيب و نقاشي مصحف

كاري استاد بودهاست.

رسام

 

نام نقاشي، معاصر بهرام گوربود

 

روحاني شيرازي

(تولد 1257 ه ق) ميرزا علي بن مير عبدالوهابيزداني ابن وصال شيرازي در شيراز به دنيا

آمد. وي در خط و ادب و نقاشي ماهر بوددوبار به هندوستان سفر كرد و سفر نامه اي نوشت

و كتاب بينوايان هوگو را به نظم درآور د

 

زاويه

محمد علي. نقاش و مينياتور ساز، معاصر شاگردعلي درودي است

 

ساعي

(وفات 1004 ه ق)‌ تخلص مصطفي از شاعران عثمانيدر قرن دهم هجري است. وي از مردم

عثماني بود و در نقاشي مهارت بسزاداشت

 

سلطان محمد

(قرن 10 ه ق)‌ نقاش و مذهب ايراني معاصر بااواخر دوره سلطان حسين بايقرا وعهد شاه

اسماعيل اول و شاه طهماسب اول و استاد نقاشيپادشاه اخير بود. وي مردي مبتكر و داري

تخيلي عجيب بود. گويند براي امير علي شيرساعتي بزرگ بساخت كه در سر هر ساعت هيكلي

از بالاي آن بيرون مي آمد و با چوبي كه دردست داشت به تعداد ساعات گذشته ضرباتي به

نقاره بالاي ساعت مينواخت

 

شفيع

عباس بن رضا عباسي. (نيمه دوم قرن 11)‌ نقاشمعروف دوره شاه عباس دوم است

 

شيخ

حسين.(متولد 1279 ه ق) نقاش معروف معاصر،شاگرد كمال الملك، تابلوهاي وي بيشتر در

كاخهاي سلطنتي نگهداري مي شود. از آثارمعروف اوهفت سين، سقاوطبيب و مريضاست

 

شيخ زاده

 

0قرن 10 ه ق) نقاش و مينياتور ساز ايراني. ويشاگرد بهزاد بود

 

صادقي بيك افشا

(فوت 1018 ه ق) نقاش و شاعري از ايل خدا بندهلو كه زماني كتابدار سلطنتي بود، و در آغاز

سلطنت شاه عباس كبير مقرب درگاه بود وليسرانجام عليرضا عباسي جاي او را گرفت

 

صنيع الملك

ميرزا ابوالنحسن (1299 – 1283 ه ق) نقاش معروفعصر قاجاريه و عموي كمال الملك است

كه تحصيل نقاشي را در ايتاليا به پايان رسانيد،و مورد تشويق محمد شاه و ناصر الدين شاه

قرار گرفته بود، در سال 1277 ه ق، رييسچاپخانه دولتي شد، و در نامه دولتي اغلب نمونه

كارهاي او را نشر مي دادند، در سال 1278 به صنيع الملك ملقب شد. صنيع الملك در سال 1279

به يك قطعه نشان و حمايل مفتخرشد؛ از آثار او: وصف سلام ناصر الدين شاه است كه از محل

اصلي به موزه ايران باستانمنتقل شده است

 

صنيع همايون

عبدالحسين. (فوت 1340 ه ق) نقاش و مينياتورساز دوره قاجاريه، فرزند آقامحمد كاظم است،

و آقاي شكرالله صنيع زاده نوه دخترياوست

 

عباسي

رضا. (از 974 – 1044 ه ق) مشهور به آقا رضاعباسي پسر علي اصغر كاشي نقاش معروف

زمان شاه عباس بزرگ است كه از طرف شاه عباسملقب به عباسي شد. وي يكي از ماهرترين

و استادترين نقاشان عهد خود بود چه در زمانشاه عباس مراودات بازرگاني ايران و اروپا

بسيار خوب بود. نمونه هايي از نقاشيهاياروپا منجمله ايتاليا در بازرا اصفهان رواج داشت و از

اين راه ذوق نقاشي و تشويقنقاشان در شاه عباس تقويت شد. ميرزا رضا بعلت تماس مستقيم با

مردم توانست آثار باارزشي كه ترجمان روحيات مردم زمان خود بود بوجود آورد. از آثار او در

بسياري ازموزه هاي معتبر اروپا موجود است

 

علي اشرف

(متولد در حدود 1120 ق) نقاش گل و بوته ساز وصورت ساز، مبتكر شيوه اي خاص بود، آثار

فراواني از او باقياست

 

عليرضا تبريزي

(قرن 11 ه ق) عليرضا، نقاش و يا خطاط مشهوردوره صفويه است

 

عليقلي ماهر

(قرن 11 ه ق) اردبيلي تبريزي دامغاني متخلص بهماهر. وي شاعر و نقاش و خطاط بزرگ

است، ديواني نيزدارد

 

فهمي

تخلص سلطان محمد خوا بنده پسر شاه طهماسب صفوياست. وي در فن نقاشي و موسيقي

مهارت داشته است

 

لامعي

(فوت 938 ه ق) محمود بن عثمان بن علي ازنقاشان دوره امير تيمور گوركاني است كه به امر

وي به ماوراءالنهر رفت و پس از آموزشنقاشي به خدمت او برگشت

 

لطفعلي شيرازي

نقاش و قلمدان ساز دوره قاجاريه، جد دكترصورتگر است

 

محمود خان صبا

ملك الشعرا بهار. (1228 – 1311 ه ق) نقاش،خوشنويس، شاعر و مجسمه ساز ايراني در

دوره قاجاريه است، بيشتر كارهاي هنري ايشان دركاخ گلستان موجود است، تصويرفاضل خان

گروسييكي از شاهكارهاي ايشاناست

 

مصور الملكي

حسين. (متولد 1269 ش) نقاش معروف ايران كه ازسن يازده سالگي در كارگاه پدرش به

نقاشي پرداخت و بعد از فوت ايشان مدتي قلمدانساخت، سپس در سن 38 سالگي به اروپا و

مكه سفر كرد و به اصفهان مراجعت نمود و درآنجا به تعليم پرداخت از تابلوهاي معروف

ايشان،آبادي تخت جمشيد، جنگ نادر شاهبا محمد شاه هندي،شكست محور و فتح متفقيناست

 

 

مظفر علي

(فوت 990 ه ق) مظفر علي از نقاشان معروف وخواهر زاده استاد بهزاد است كه در خدمت او

كسب اين هنر نمود و به مرتبه كمال ترقيرسيد. پدر مظفر علي، حيدر علي، از اهل تربت است،

بهمين جهت اين استاد هنرمند رامورخين« تربتي » نوشته اند اما نشو و نمايش در تبريز و

قزوين بوده استمظفر علي نزد شاه طهماسب معزز و محترم بود، و تصاوير عمارت

دولتخانه، و چهل ستوناين پادشاه در قزوين، اكثر از ارقام زرين فام اوست. فوتش در قزوين

اتفاق افتاد و اورا در مزار شاهزاده حسين به خاك سپرده اند

 

مولانا ياري

برخي اصل او را يزدي دانسته و بعضي او راشيرازي نوشته اند، در نقاشي و تذهيب استاد

مسلم بود. در زمان سلطنت سلطان حسينميرزا بايقرا به خراسان رفت، چون بسيار با استعداد

بود مورد توجه واقع شد. اميرعليشير نوايي كه پيوسته حامي هنرمندان بود او را مشمول عنايت

و توجه قرار داد. ياريتا اوان سلطنت شاه اسمعيل اول صفوي در قيد حيات بوده و سال فوتش

بدرستي معلومنيست

 

مؤيد پردازي

حسينعلي. (متولد 1264 ق) نقاش تهراني، فارغالتحصيل دار الفنون است، مدتها به تعليم و

تعلم نقاشي پرداخته و با مطبوعات همكاريداشت، راهنماي نقاشي و گلدوزي او چاپ شده است

 

مير سيد علي

(فوت 967 ه ق) فرزند مير مصور نقاش مشهور استكه هر دو از نقاشان خراسان بودند و مير

سيد علي در ترمذ تولد يافته و جامع جميعفنون بود، خاصه در نقاشي و تذهيب، در مجلس

سازي و تصوير بسيار چابك دست و موشكافشد

در عهد شاه طهماسب در كتابخانه همايون كار ميكرد و در سال 951 كه همايون پادشاه به ايران

آمد در خدمت وي با جمعي ديگر هنرمنداناز هر طبقه به هندوستان رفت و به ملازمت اين

پادشاه اختصاص يافت واز اين زمان اسلوبنقاشي ايراني در هندوستان رواج يافت و اين مكتب

اساتيد فراوان بوجودآورد.

 

نادر تبريزي

كلبعلي متخلص به نادر از شاعران عهد صفويه استو هم نقاشي مي كرده و هم زرگري مي

دانسته است

 

نباتي تبريزي

از شاعران قرن دهم است. وي از نقاشي و لاجوردشويي اوقات مي گذرانده است

نيك زاد

علي اصغر. (متولد 1303 ش) نقاش و مينياتورسازتبريزي است، و با مطبوعات نيز در زمينه

كاريكاتور سازي همكاريداشت

 

وزيري

محسن. (متولد 1305 ش) نقاش مدرن ايراني، فارغالتحصيل هنرهاي زيبا است.وي 10 سال