نقاشی ساده برای پشت گیتار

امروز نقاشی گیتار رو می ذارم با هم بکشیم

 

 

با شکل های هندسی شکل کلی گیتار رو می کشیم

حالا گیتار رو حجم دار می کنیم

حالا رنگ می زنیم

حالا جزئیات بیشتری رو می کشیم