برنامه پيشنهادي واکسيناسون جوجه هاي گوشتي

برنامه ی پیشنهادی واکسیناسیون جوجه های گوشتی

واکسیناسیون

– به دلیل عدم توسعه یافتگی دستگاه ایمنی در جوجه های جوان ایمن ساختن جوجه ها در برابر عوامل بیماریزا از اهمیت ویژه ایی برخوردارگردیده  است ،  با استفاده از برنامه صحیح واکسیناسیون ، جوجه ها به طور یکنواخت در برابر بیماریها واکسینه می شوند .

– طراحی واکسیناسیون در جوجه های گوشتی با برنامه واکسیناسیون در گله مادرو شرایط محیطی منطقه مرتبط است ،  گله های مادر باید سطوح یکنواختی از آنتی بادی مادری فراهم آورده  وزمان تجویز واکسن در جوجه های گوشتی بر اساس آن تنظیم شود تا بتوان از اثر بخشی واکسن مطمئن شد .

– حفاظت پرنده توسط آنتی بادی مادری در بیماریها به ویژه گامبورو حائز اهمیت است به طوریکه حتی پادتن مادری می تواند بعضی از سویه های واکسن را غیر فعال کند .

– تامین به موقع واکسن بر اساس دز مورد نیاز، حمل و نگهداری اصولی آن ، توجه به تاریخ ساخت و انقضا آن،  تهیه یخچال و وسایل واکسیناسیون اعم از اسپری ،  سرنگ و .. ،  میزان واکسن براساس دز مورد نیاز ونحوه اجرا واکسیناسیون باید از قبل برنامه ریزی شوند، برای این منظور قبلا باید با متخصصین این کار مشورت نمود تا برنامه واکسیناسیون صحیحی تنظیم گردد . این برنامه ها منطقه به منطقه و نسبت به فصول مختلف سال متغیر است ، باید دقت شود که برنامه واکسیناسیون مطابق برنامه توصیه شده وبه طور صحیح انجام گردد .

– در واکسیناسیون از طریق قطره چشمی از آب مقطر برای تامین آب مورد نیاز واکسیناسیون استفاده شود .

– موفقیت واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی  به عواملی نظیر کیفیت آب مورد استفاده، در دسترس بودن محلول واکسن ، طرز حمل و نقل  و نگهداری اصولی آن ، پخش مناسب محلول واکسن در آب آشامیدنی ( بکار بردن آبخوری اضافی و تسریع در پخش محلول واکسن)  ،  سلامتی پرنده ها در موقع انجام واکسیناسیون وکاربرد واکسن در زمان (بطور معمول  صبح هنگام) و دز مناسب بستگی دارد .

باید طبق برنامه دامپزشکی منطقه و یا گرفتن تیتراسیون از جوجه ها واکسیناسیون صورت گیرد.

نمونه ای از برنامه واکسیناسیون

سن

نوع واکسن

طریقه مصرف

یک روزگی

برونشیت H120

اسپری

هفت روزگی

هفت روزگی

آنفلوآنزاAI

نیوکاسل ND B1

تزریق پشت گردن

 قطره چشمی

چهارده روزگی

گامبورو IBD

|آشامیدنی

هجده روزگی

نیو کاسل لاسوتاND

آشامیدنی

بیست و چهار روزگی

گامبوروIBD

آشامیدنی

بیشت و هشت روزگی

نیوکاسل لاسوتا ND

آشامیدنی